Brothers in Armchairs

Post-apartheid cultural struggles at Die Burger
Gabriël Botma was lid (en later redakteur) van Die Burger se kunsredaksie in die 90s en vroeë jare van die nuwe eeu. In hierdie tyd het die politieke omwenteling in die land ook in kunsjoernalistiek neerslag gevind - soms direk, soms via ekonomiese, sosiale en politieke gebeure. In hierdie boek bekyk hy hierdie proses, en die politieke subteks wat daarmee saam gegaan het.