Radio Rosestad Rosestad Godsdiens

Rosestad Godsdiens

Christelike oggenddienste wat uitgesaai word Maandag tot Saterdag om 08:30 asook Sondag Erediens om 09:00 en die Aanddiens om 19:00
Daily Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity
262 Episodes
1 – 20

Saterdag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

MATTEUS 26 Petrus sal Jesus verloën (Mark. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Joh. 13:36-38) 31Toe sê Jesus vir hulle: “Julle almal sal My vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe: “ ‘Ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word.’ 32“Maar nadat Ek…
20 Apr 2AM 20 min

Vrydag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

MATTEUS 27 Jesus word aan Pilatus uitgelewer (Mark. 15:1; Luk. 23:1-2; Joh. 18:28-32) 1Die môre vroeg het al die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. 2Hulle het Hom geboei en Hom toe weggebring en aan Pilatus, die goewerneur, uitgelewer. Die dood…
19 Apr 2AM 17 min

Donderdag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

LUKAS 23 Jesus voor Pilatus (Matt. 27:1-2,11-14; Mark. 15:1-5; Joh. 18:28-38) 1Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. 2Daar het hulle die aanklag teen Hom begin deur te sê: “Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits: hy belet hulle om aan die keiser…
18 Apr 2AM 15 min

Woensdag Oggendddiens - Ds Kobus Botha

MATTEUS 27 Pilatus lewer Jesus oor om gekruisig te word (Mark. 15:6-15; Luk. 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16) 15Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat.
17 Apr 2AM 18 min

Dinsdag Oggenddiens - Ds Kobus Botha

JOHANNES 12 Jesus word in Betanië met nardusolie gesalf (Matt. 26:6-13; Mark. 14:3-9) 1Ses dae voor die paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lasarus wat Hy uit die dood opgewek het, gewoon het. 2Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Marta het bedien, en Lasarus was een…
16 Apr 2AM 17 min

Maandag Oggenddiens - Ds Kobus Botha

LUKAS 17 Uitsprake van Jesus (Matt. 18:6-7,21-22; Mark. 9:42) 1Jesus het vir sy dissipels gesê: “Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. 2So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in…
15 Apr 2AM 15 min

Sondagaand Erediens - Past Corne Levendal

ROMEINE 5 3Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, 4en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; 5en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige…
14 Apr 1PM 19 min

Sondagoggend Erediens - Past Corne Levendal

HANDELINGE 2 17“Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom.
14 Apr 3AM 28 min

Saterdag Oggenddiens - Past Corne Levendal

JOHANNES 3 16“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
13 Apr 2AM 18 min

Vrydag Oggenddiens - Past Corne Levendal

MATTEUS 5 Die werklik gelukkiges (Luk. 6:20-23) 3“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
12 Apr 2AM 13 min

Donderdag Oggenddiens - Past Corne Levendal

HEBREËRS 4 Jesus die groot Hoëpriester 14Terwyl ons dan nou 'n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely.
11 Apr 2AM 13 min

Woensdag Oggenddiens - Past Corne Levendal

ESEGIËL 36 Ek laat mense op die berge van Israel woon soos vroeër 1“Mens, nou moet jy as profeet optree vir die berge van Israel. Jy moet sê: Berge van Israel, hoor die woord van die Here! 2So sê die Here my God: Julle vyand het van julle gesê: ‘A,…
10 Apr 2AM 13 min

Maandag Oggenddiens - Past Corne Levendal

FILIPPENSE 4 1Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Die Christelike lewenswandel 2Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here…
8 Apr 2AM 14 min

Sondagaand Erediens - Dr Enrico Casaleggio

JOHANNES 20 Jesus verskyn aan Maria Magdalena (Matt. 28:9-10; Mark. 16:9-11) 11Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. 12Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam…
7 Apr 1PM 20 min

Sondagoggend Erediens - Dr Enrico Casaleggio

PSALMS 2 Julle moet die Here met ontsag dien 1Waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee die nasies planne – en dit tevergeefs? 2Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê: 3“Kom ons maak ons…
7 Apr 3AM 30 min

Saterdag Oggenddiens - Dr Enrico Casaleggio

2 KORINTIËRS 1 Danksegging na 'n moeilike tyd 3Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. 4In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig…
6 Apr 2AM 16 min

Vrydag Oggenddiens - Dr Enrico Casaleggio

MATTEUS 28 Jesus het opgestaan (Mark. 16:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-8) 1Na die sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. 2Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom,…
5 Apr 2AM 13 min

Donderdag Oggenddiens - Dr Enrico Casaleggio

LUKAS 24 17Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” Met somber gesigte gaan hulle staan, 18en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat…
4 Apr 2AM 12 min

Woensdag Oggenddiens - Dr Enrico Casaleggio

KOLOSSENSE 3 Julle is saam met Christus uit die dood opgewek 1Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op…
3 Apr 2AM 14 min
1 – 20