Ukukhuluma nezingane ngezimo ezihlasimulisayo

Njengomzali ngingabhekana kanjani nengane yami, ngezikhathi la khona kunobududu bobuqhuqhu bezibhamu, izimbubhane zemvelo, nezinye izimo ezihlasimulisayo ezingokuthatheka kwempilo? Ngabe kumele ngenze okuseqophelweni ukubasitha kulololwazi-okuyinto engelula neze ngokwezindaba ezingena zilekanyana kwezokusakaza kulezinsuku? Kumbe ngizame ukukhulama nabo ngakho?