Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
18
OCT

Umthetho wokusebenzisa kahle icellphone ezinganeni

Ngingawasiza kanjani ama - teen ami ukuhlanganisa ukusebenza okufanele kwe - cell phone kunye nokuhlonipha abanye? ekuqaleni ngangithakasile ukunika undodana nondodakazi wami ama phone ngoba ngangifuna sihlale sixhumana. Kodwa nje sengiqala ukuphatheka kabi ngendlela ama phone abo asebaphethe ngayo. Singaba endlini eyodwa nabo – kodwa uma nje begqolozele ama phone abo – okubukeka kuyinto ehlale bekuyo – ngiveze ngibe umuntu ongekho ngikhona. Yini engenziwa ngalokhu?
20
SEP

Kunini la kungamele uthobe kumnyeni wakho

Kuhloniphekile yini ukuba owesifazane abuze izahlulelo zomkhwenyana wakhe kumbe aphikisane nezinqumo zakhe lakhona ekholelwa ukuthi zi –wrong? Uma kunjalo ,lokho kungena kanjani KwabaseFesu 5: 22, lakhona uPawuli ethi , “Bafazi ,thobelani amadoda enu ,ngokungathi kuseNkosini?” Zikhona izibonelo zamakhosikazi ebhayibhelini ama kulokho?
17
SEP

Ukuhlabela phambili emumva kwesahlukaniso

Ngingabhekana kanjani nobuhlungu be divosi ngicabe indlela entsha yezingane zami name siqu? Ngiyavuma ukuthi ngakhetha kabi. Esibi kunazo zonke ukuthi ngaqhela emndenini wami ngesikhathi kushuba emshadweni wami sengehlulwa ukubhekana nakho.Ngibona manje ukuthi ukuqhela kwami akulethanga kimi kuphela ubuhlungu, kodwa nasezinganeni zami. Osekwenzekile kwenzekile, futhi akukho osekungaguqula ubuhlungu engabudala.Ngizizwa nginecala elikhulu! Ngiphendukele kukuphi manje?
16
SEP

Ukukinatelwa zidakamizwa ukukhetha uwakwakho othembekile

Njengomuntu osohambweni lokusinda kwi addiction, ngingamthola kanjani ozohamba nami kumagxathi anzima okuqala ohambweni lokulapheka? Ninazo iziluleko ekukhetheni umsizi othembekile nokuthi lobobudlelwane bubukeke kanjani? Ngothokoza kakhulu kweningakuphakamisa ngalesimo.
15
SEP

Ubudlelwane bomkhrestu nohulumeni ongenabunkulunkulu

Kungani kumele ukuba ‘ngithobele’ uhulumeni engikholwa uhamba lugugube? Ngiyalithanda izwe lakithi futhi ngithanda ukuzibandakanya nombusazwe wezwe wakithi ,kodwa ngiyadideka okushiwo yibhayibheli ngalesihloko. Kodwa kwenzeka kanjani ukuthi uPhawuli atshele aMaKhrestu ukuba athobele [Kwabase Roma 13 : 1-7] nxashana kusicacele kahle ukuthi ohulumeni bomhlaba bonakele abanabulungiswa? UmKhrestu enze njani uma ebona ukuthi uhulumeni wakhe awunabuNkulunkulu?
14
SEP

Ukulungisa isimo mqondo esibizwa nge

Yimuphi umehluko phakathi kwe OCD ne OCPD? Ngididwa yilamagama, okwenza kube nzima ukuthola usizo lokusiza uwakwami, osesimweni [ngokubona kwami] okhombisa ukuba sehabeni ukwenza izinto ngengqondo yakhe.Ningangipha umehluko?
13
SEP

Ukukhuluma nezingane ngezimo ezihlasimulisayo

Njengomzali ngingabhekana kanjani nengane yami, ngezikhathi la khona kunobududu bobuqhuqhu bezibhamu, izimbubhane zemvelo, nezinye izimo ezihlasimulisayo ezingokuthatheka kwempilo? Ngabe kumele ngenze okuseqophelweni ukubasitha kulololwazi-okuyinto engelula neze ngokwezindaba ezingena zilekanyana kwezokusakaza kulezinsuku? Kumbe ngizame ukukhulama nabo ngakho?
10
SEP

Ukusebenzisa amaphilisi okuhlela inzalo emshadweni

Uthini umbono wenu ngokusebenzisa amaphilisi okuhlela ? Sisanda kushada sizama ukucabangisisa ngendlela eseqophelweni eliphezulu ukuthi siwabuke kanjani,kodwa sithola umyalezo ohlukene kubahlobo bethu,amalunga omndeni ,nodokotela.Omunye umzalwane esimaziyo ukholwa ukuthi naluhlobo luni lokuhlela umndeni lumelene necebo likaNkulunkulu. Asazi sicabange kuphi.
09
SEP

Umama akabazwile kahle abangani womkhwenyana wakhe

Yikuphi engingakwenza ngokungabi kwami nkamu nkamu ngabangane bomkhwenyana wami? Sithokozile futhi sisebudlelwaneni obuhle kakhulu,ngaphandle kwento eyodwa: angizwani nabangane bakhe.Ikhona indlela yokusombulula lenkinga? Isiholela ekuphikisaneni nongqubuzano.
08
SEP

Isehlukaniso nofa lwaso ezinganeni

Sisemalungiselelweni okuhlukanisa kodwa kubukeka kuza mawala emndenini wonke.Izingane zethu sezenza izinto ngendlela ehlukile. Ezinye zezindlela zazo ngalesimo zenza ngikhathazeke ngazo. Yikuphi okuthathwa njengokulindelekile nokuphilekayo nakho esimweni esinjengalesi? Yikuphi okungenziwa ukubhekana naloludaba?
07
SEP

Ukuzibuza kaze uwakwakho wakuyeka ngempela ukukuhamba ngemumva

Ngingakholwa kanjani wukukuthi umnyeni wami usephendukile ebuhlungwini angidalele khona? Onyakeni owodwa odlule, ngithole ukuthi sekube ngeside isikhathi esothandweni nomunye wesifazane ngenhliziyo ejulile. Unokhondolo futhi lokuvese aqhume ngokudinwa okugcina kuholela ekuhlukunyezekweni ngamagama.Kaninganyana engijikijela ngezinto. Nakuba esaphuma kulobubudlelwane bokungibhaqa, kwathi ukwehlisa umoya wakhe, waze wathi ufisa siyothola nabaluleki ukuze sikhande umshado wethu, konke lokhu kungishiya ngididekile, wake wathi kimi , “Ngiyazi ngalimaza izinto phambili,nokho kunokuhle okuqhubekayo ngami”. kaninginingi ngikhuluma ngokuziphatha kwakhe okunodlame, uye aphendule athi; “Yebo ngike ngikujikijele ngezinto ,kodwa ngiye ngishwebe.” Aphinde athi wabugcina lobudlelwano iminyaka elishumi ngoba wayengafuni ukungiphula umoya. Angicabangi singahlabela phambili, kuze kube konke lokhu kulungisiwe engqondweni yami .Nicabanga kanjani?
06
SEP

Obaba bafundisa kanjani amadodakazi abo isizotha?

Obaba bangasiza kanjani amadodakazi abo afunde isizotha? Ngifuna indodakazi yami ikubambe lokhu phambi kokuba ibe yi-teenager. Kodwa ngizwa kuseceleni kimi ukukhuluma ngalesosihloko. Ngibona ukuthi kimi njengoyise ngingaba lusizo kuyo kulesisihloko kumbe ngibe wukuyidumaza, ingazizwa kahle. Yiliphi iqhaza eliqondile kubaba la?

359 episodes

« Back 1—12 More »