Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
15
APR
2022

Ukusiza umngani ososizini lokulila

Kungabanzima kakhulu ukwazi ukuthi kuzomele ume kanjani esikhaleni sokusiza umngani wakho osekulileni kokushonelwa ngothandiweyo wakhe. Imvamisa asazi sibhekane kanjani nabantu abalilayo kumbe abesebuhlungwini obukhulu bemizwa yenhliziyo,okugcina sesiba namahloni sihlehle kulomsebenzi. Uma ufuna ukuba yilolohlobo lomuntu oluletha uhlobo olufanele lokuzwelana nomuntu ,nokunikeza umngani ithuba lokukhala, ngakho lalelisisa kahle ngoba la ohlelweni sizokhuluma ukuthi umsiza kanjani umngani olilayo.
14
APR
2022

Ukusiza ingane ehlukunyuzwa ngokocansi

Ngingaluphatha kanjani udaba lokutholakala ukuthi elinye ilunga lozalo lomndeni womngani wami luphoqa ingane yakhe ukuyihlobonga ngocansi ? Angifuni ukungena ezindabeni zabanye abantu ,kodwa ngoba manje sengithole lolulwazi ngizizwa kumele kube nengikwenzayo.Kukhona enikuphakamisayo?
13
APR
2022

Ukuhlakulela ubundawonye bomndeni

Uthi bewazi nje ukuthi izingane zithola injabulo enkulu ngisho ezintweni ezincane, nanjengokuba zijabulela nezinkulu futhi? Ngakho uma ukuqondile ukuhlakulela ubundawonye nezingane zakho, izinto ezifana nokudla isidlo sasekuseni nindawonye, imidlalo ukuziculela amaculo asamdlalwana nisemotweni noma nizihlalele, lokho kusengaphenduka kube yinto izingane zakho ezingasoze zayikhohlwa ekukhuleni kwazo.
12
APR
2022

Ukubeka eqhulwini nokuhlela isidlo somndeni ekhaya elimatasa

Umndeni wethu ungadla kanjani ndawonye nanxa umatasa? Ngiyafuna ngempela ukufeza lempokophelo ,kodwa sibhekene nezingqinamba eziningi ,futhi ngiyesaba nokusaba.Ama-schedule ahlale egcwele ,sekuyinqubo yethu ekhaya neyami nayo iyanyinyitheka.Esikhathini engiphuma ngaso emsebenzini kusuke sekuyukuyojama kwi traffic ,ekhaya ngifike ngo 6:00 sekukusihlwa vese.Ngalesosikhathi ngiyazi ukuthi mangase ngimoshe isikhathi eside ngenza izidlo ezihlabahlosi ,ngingathi ngiqeda umndeni wami uyobe usufa yindlala. Ngiyimisa kanjani lenselelo?
11
APR
2022

Ngakube ngicwile ezinkambeni?

Kugcine sekukholakala ukuthi ukuze ube ngumcwili ophuzweni umelwe ukushona ngamadevu ophuzweni usuku nosuku. Kodwa lokho akusilo iqiniso neze. Kahle hle kuyenzeka ube ngocwile ezinkambani ngisho kwawena ungaziboni.
07
APR
2022

Izisekelo zebhayibheli ngokunikelela abampofu

Lithini ibhayibheli ngenhlupheko nokunikelela abampofu? Ngifuna ukukuqonda ngobuNkulunkulu lokhu,kodwa nje eqinisweni kimi njengomzalwane osemusha eNkosini ngibe nokudideka ngeminye imibono ngeminikelo engizwe ngayo.Ngakuba nibuka lesisenzo njengesinye esimqoka empilweni yobuKhrestu?
06
APR
2022

Ingcindezi nokuzibulala: Izimpawu nezexwayisayo

Uma kukhona omaziyo oseduze nawe onengcindezi, nakanjani umelwe ukulalela loluhlelo Ezomndeni lakhona namhlanje sizobe sixoxa ngamaphuzu ambeka engozini kunye nezimpawu ezexwayisayo ngengcindezi nokuzibulala.Ungabe usaya ndawo.
05
APR
2022

Ingane esikhulile ithwele kanzima ngezothando oluseceleni lomzali nomlingani wakhe

Abazali bami basanda kuhlukanisa ngoba uMawami wayephinga .Kusuka lapho usehlala nalomlisa futhi bahlela ukushadana kungekudala .mina nomnyeni wami siphila eceleni,futhi sekwenze kwanzima ukubhekana nakho konke lokhu. UMawami ungidinelwe ukungemukeli leli soka lakhe ngezandla ezifudumele. Usabisa nokungasaphinda ahlanganyele nathi uma sinemcimbi yomndeni, kodwa eqinisweni ngempela ,angimfuni lomlisa wakhe. Ngicabanga nginobunzima ukusebenza ukuthi ngizizwa kanjani phambi kokuba ingqondo yami icace ukuthi iziphathe kanjani.
31
MAR
2022

I-adoption nokwelapha i-Sensory Processing Disorder

Luhloboluni lwemithi ekhona kumbe izelapho ezinganeni ezithwele kanzima nge Sensory Processing Disorder? Sinomfana oyi-foster kithi onesemumva lakhe labe linokuhlukunyezwa okukhulu. Emva kokuba sesihlale phansi nabezempilo sithole ukuthi izinkinga zakhe eziningi, zilele kwisemumva lakhe futhi zingalashwa ngokwemizwa yengqondo.

766 episodes

« Back 1—12 More »