Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
17
SEP

Ukuhlola Izifo Zocansi Kongathembekile Emshadweni

Ngakube uwakwakho oseke waphinga ahlolelwe izifo ezithathelana ngocansi ? Umkhwenyana wami phambilini ,ukunqamulile ukuphinga kwakhe ,kumanje sisemsebenzini wokubuyisana .Sisagxoba amalahle njengamanje ,futhi kangifuni ukwenza sengathi ngide ngimhilela ngezinto okungathi angimthethelele.Khona manjalo futhi angikholwa ukuthi okungikhathazayo kuyinto yokuzitshwa .Ngenzenjani?
16
SEP

Ukululama Enhliziyweni Emva Kwesimo Esibuhlungu

Ngingathola kanjani ukululama ekuhlasimuleni komzimba nosizi ? Inyanga yonke edlule ngakithi sibhekane nezikhukhula ezibuhlungu.Thina nje silahlekelwe yikhaya ,ukuphazamiseka kwesikole nomsebenzi okuchaza ukuma kweholo ,ukusambatheka ngekusasa.Manje njengokuba lokho sekwedlule ,sisagotshiswe amadlangala kwenye indawo ,siyimindeni,sengiqale ukubona ukuthi sisazophila nobuhlungu balesikhukhula eside isikhathi lesi .Ningangisiza ukudondolozela kulomqansa?
15
SEP

Ukuzilungiselela Ikhaya Eligengqezayo

Yikuphi esidinga ukukwenza ukulungiselela ukuhamba kwengane yethu engumagcina? Ekupheleni kwalonyaka uyasishiya useyoqala izifundo eziphakeme zakhe ,bese thina sisale sodwa layikhaya .Sengike ngezwa ukuthi abashadikazi abasezingeni lethu babhekana nengcindezi futhi bagcine abanye sebehlukanisa.Singazilungisela kanjani loluguquko futhi sigweme nezikhisi esingaphonseka kuzo?
12
SEP

Izizathu ukulubekela Imfundo Ephakeme

Kungani kumele ngiye e University ? Indlela mina engibuka ngayo ,amakolishi awabumbi isizukulwane esilandelayo ukuba sibe abadala abanokhiqhizo nobuholi,lokho okungasizi mfundi ukufinyelela ezimpokophelweni zakhe .Kungani uzicwilise ezikweletini ngenxa nje yokuthi kunomuntu olindele ube neziqu ? Kungani uchithe iminyaka yakho emide usebenzela ucwezu lwephepha nje ologcina lukubeka ezingeni lokuhola okufanayo nongenalo? Kimi akwakhi mqondo?
11
SEP

Abazali abakhathazekile ngentombazane ekhonze imidlalo yabafana

Ngakube kumele ngikhathazeke ukuthi indodakazi hleze ayizazi ubulili bayo ngoba ithanda ukugqoka njengomfana ,ikhonze nokudlala ibhola noyise ? Emva kokubuka uhlelo lukamabonakude ngalesihloko ,kungenze ngazibuza kunokwenzeka yini kukhona okunye okungale kulokhuthanda izinto zabafana kwayo .Nicabanga idinga ululeko?
09
SEP

Umkhwenyana olulama okikanetelweni lwe-Porn ,akasemashushu ngenkonzo

Kuyinjwayelo yini ukuba umkhwenyana okade ezicwilise ezithombeni zobunqunu ,qede angabe esaba nolangazelelo oluseduze emshadweni? Mina nomnyeni wami sekuphele izinyanga eziwu 8 singayi enkonzweni yekamero.Uyazi ngiyalangazelela ukuba kuyona ,kodwa yena useyisibhocobhoco kuyona.Ngisola kuthinta udaba lobudlelwano abe nabo online ,kanjalo nange porn nokho usesohambweni lokulapheka kuyona.Ngizizwa ngingolahliwe .Ngingasiguqula kanjani lesisimo?
08
SEP

OGogo noMkhulu abalekelela Omama nobaba abamatasa

Ngakube thina njengoGogo ,simelwe yini ukuthatha isikhala sobuzali kubazukulu ? Undodana wami nomakoti bayasebenza futhi bahlale bematasa ngokwevile.Ngiye ngizithole nekhehla lami sesithatha iqhaza lobuzali esikhundleni sabo ukuze bone babhekane nobutasa bemisebenzi yabo.Siyakujabulela ukuba nabazukulu futhi sibe lusizo ngalendlela .Kodwa kwesinye isikhathi ngiba nomuzwa wongabazane .Nicabanga ukuthi lokhu kuluhlelo oluhle?
05
SEP

Ukugudluza Ingcindezi Yokuqeqesha ingane isigcozi

Ngakube ukufundisa ingane isigcozi kuyinto ehlale inzima neyinselelo? Sinesikhathi sizama ukuqeqesha undodana wethu kusukela aba neminyaka ewu 2.Kuze kube manje sisahluleka ukuwina lokho okwenyuse ingcindezi ekhaya ngamalengiso.Emva kwezinyanga ezimbalwa sisahluleka namanje .Ngakube lokhu kujwayelekile?
04
SEP

Ukuqondisa Izigwegwe Enganeni Engekho kunyathela kunye

Yini engingayenza ukwenza indodana yami ithobele okushiwoyo yenze ngokulalela? Indodana yethu encane inenkani ,ulibeka nayo ilibeke.Ayiwenzi umsebenzi wayo wesikole futhi ayifuni noku cleaner ekamerweni layo.Uma sizama ukuxoxa nayo ngaloludaba ngomoya ophansi siphetha sesiphakamisa amaphimbo .Yini esingayenzi kahle ?
03
SEP

Imicabango Ngomama Abasebenzayo

Ninalo ukhuthazo ngomama abaqashwe ngaphandle kwekhaya ? Ngiyazi ukuthi iFocus On The Family izipha isikhathi ukugqugquzela omama abahlala ekhaya eqhazeni labo ,kodwa ngiyazibuza kazi ninalo na usizo kulabo bethu okubiza betshathe izikhwama njalo ekuseni beya emsebenzini ukuze izindleko zekhaya zifezeke.
02
SEP

Akathembekanga Umlisa Obukipite Naye

Ngenze njani ngobaba wengane ebengihlala naye ongikhohlisile ? Sesihlale ndawonye iminyaka emininganyana ,manje ngisanda kuthola ukuthi ubexoxa ngemiqhafazo ezothando nomunye umngani wami .Uma ngimqonda ngqo ,uthe kube yimi imbangela .Emva kwalokho wangilaxaza nengane yethu ,wayozihlalela noyise kubo .Lokho sengingathekisa ukuthi kungifaka ekubeni ngumzali oyedwana.Ngizizwa ngishiwe esiqhingini ngilimele.Ngenze njani ?

92 episodes

« Back 1—12 More »