Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
01
JUL

Ukukhuleka Ndawonye Njengomnden

Singawenza kanjani umthandazo womndeni ube seqhulwini ? Siwumndeni okholwayo ,mina nowakwami sishisekela ukukhulisa izingane zethu ngezindlela zeNkosi.Ningasipha izinkombandlela ezingasisiza kulengxenye yempilo? Izingane zethu zisencane okwenza kube nzima ukubabandakanya emthandazweni . Nicabanga siqhubeke sizame? Kumbe silinde baze bakhule?
30
JUN

Igunya Lobuzali Enganeni Esikhulile

Ngingazi kanjani ngokungangabazisi ukuthi ingane yami iyinhlwa yenhlekisa kwimiqhafazo kumbe amahebezi amabi kwi social media? Zikhona yini izimpawu ? Uma kuwukuthi ngempela ingane yami yenziwa umantindane kwezokuxhumana ,ngingayisiza ngani mina?
29
JUN

Igunya lobuzali enganeni esikhulile

Manje njengoba indodana yethu isangaphezu kuka 18 ,iqhubeke isithobele? Ibhayibheli lithi izingane ‘azilalele’ futhi ‘zithobele ‘ abazali bazo (kwabase Fesu 6:1 , KwaBase Kolose 3:20 ) ,kodwa yena uthi ngoba usemdala lomyalelo awusaqondile kuyena.Nizwa kanjani lendaba? Kukusiphi isigaba lakhona ingane esikhulile esuke isizimele khona ngokuphelele ingasaludingi ulawulo lwabazali?
28
JUN

Ukukipita nesoka elihlukumezayo

Ninazo izimpendulo ngomuntu ogaxele ebudlelwaneni obuyimbidlizo? Esokeni lami leminyaka eyisithupha ngiqeda kuthola nje umntwana. Besihlala sinqubuzana ,kodwa ligaye ngomunye umhlathi ,nje ,ekutheni sihlale ndawonye onyakeni nengxenye odlule.Icebo lethu kwakuwukuhlanganyela izindleko ze-rent nokunye,okugcine kwenziwa yimi konke.Kade ngangifuna ukuphuma kulesimo.Kodwa kuthe mangikhulelwa ngabona kusemqoka ingane yami ikhule siwumndeni.Sisendawonye namanje kodwa izinto zimaxhapheshu.Uyangihlukumeza enhlizyweni futhi useke wangishaya kabili.Ngokweqiniso nje ngiyesaba ukushiya indodana yethu naye.Uthi uma ngimshiya ngeke ayondle ingane .Anginamndeni engingabuyela kuwo.Ngenzenjani?
25
JUN

Izindlela zokubhekana nobudlelwano obu online

Uthini umbono wenu ngokungena othandweni online? Ngineminyaka nje eko 20 manje kunentokazi engihlangane nayo kwi –internet .Ihlala kwesinye isifundazwe sesinakhashanyana sixoxa nayo ngocingo kusuka sahlangana. Sobabili sizimisele ukuhlumisa lobudlelwano bethu ,kodwa inqaba asikaze sibonane ngobuso .Ninazo iziyalo siqhubeke kanjani?
24
JUN

Ukukhuthaza imikhuba enempilo ekhaya

Ngingawusiza kanjani umndeni wami ube nenqubo yokuzigcina uphilile? Sinezingane ezincane ,futhi ngithanda konke engingakwenza kuleminyaka sisaqala ,ukukhuthaza wonke umuntu layikhaya –umama-ubaba nezingane ukuqopha umkhuba oyosigcina siphilile sijabulile qede usiphe iminyaka emide sindawonye.Ningangipha amasu okwenza lokhu?
23
JUN

Ukubhekana nowakwakho osewadlula ngokuba

Ngibhekana kanjani nomkhwenyana ongenandaba nesikhathi? Kuyo yonke into uhlale e late ngaphandle kwasemsebenzini.Ngiyazi akulona icala lami ,kodwa kwenza namI ngibe late uma ngihamba naye ,lokho okudicilela phansi isithunzi.Okusemqoka ,ukuthi ukuqhubeka kwakhe nokuba late kwenza bangasihloniphi abantu futhi sibalindise njalo nje .
Umngani wami uthe angiyizibe lenkinga ukuze kube nokuthula emshadweni wethu,kodwa ngokwami ngicabanga ukuthi umshado inkundla lakhona :’insimbi ilola enye” ,lakhona sisizana.Uthini owenu umbono?
22
JUN

Ubaba odiniwe, indodana ediniwe

Ngingancedakala kanjani ekulawuleni ukucasuka kumadodana ami? Umkhwenyana wami uzalwa olibweni olude lokhokho ababehlala bediniwe ,sengiqala ukubona nezingane zami zingena kulowomgudu.Ngenzenjani?
21
JUN

Kungani incwadi yomshado nomshado ubalulekile

Kwenziwa yini amakholwa egcizelela ukuba ‘nalelipheshana’ okuthiwa incwadi yomshado ukuze umshado wabo ube semthethweni? Mina nesancinza sami siyakholwa futhi sizimisele ukuba ndawonye impilo yethu yonke.Side sizibuza kungani kumele senzane nencwadi yomshado .Umshado kanti awukho yini phakathi kwabantu ababili ,isivumelwano sabo ngqo? Uma nivumelana ngokomoya pho uhulumeni ulandeni? Uma sihambisana sivumelana ,qede siqale ngisho nenkonzo yini lokho akusenzi sibe abavele sebeshadile phambi kukaNkulunkulu na?
18
JUN

Ukukhulelwa ungashadile qede umfana anagfuni ukuba ngubaba

Isoka lami ngingalikhuthaza kanjani liqonde sekuyaphoqa libe ngubaba?Inyanga yokugcina le ngikhulelwe ,kodwa kuze kube manje akukho akwenzayo.Wangiqonda ngqo!wangitshela emehlweni ukuthi akakaziboni ewubaba.Emva kweminyaka emibili usede eqhela kimi ,bese ngithi mhlampe ingane izosihlanganisa.Ngimdinelwe ,futhi ngifuna ukuhlukana naye ,inkinga nje ingane.Angikwazi ukukhulisa ingane yethu ngedwa ,ngisho kuthiwa ngingakwazi angeke ngikwenze .Ningangisiza?
17
JUN

Ukunqubuzana nokuklwebhana kwezingane

Singamisa kanjani ngamadodakazi ethu enye ino 13 enye ino 7 weminyaka Bengahlali belwa.Ngibona imiphumela yakho konke lokulwa kwabo iyogcina inokulimala .Siwumndeni okholwayo ngakho ke sesibafundise kaningi ukuba mnene ,nothando nokuthethelelana .Emva kwalesosifundiso baye bathembise bazoshinstha kodwa emva kwesikhathi ubone ukuthi bekuyiculo nje.Kunini lakhona okumele sibone lokhu kulwa kwabo, sekuphimile esandleni manje?

302 episodes

« Back 1—12 More »