Ukulekelela uwakwakho akwazi ukuphatha kahle ezezimali

Uma sihlaziya abashadile kuye kubukeke ukuthi udaba lwezimali luyinkinga ephezulu emshadweni. Kulesimo esinzima somnotho miningi imindeni eqhukuza kanzima ukuxosha ikati eziko. Ukuze kuphilwe kahle kubiza ukuba I –couple ibe mqomndomunye ekwenzeni I budget nokusebenza kwemali . Kungaba lukhuni satshe uma omunye kwi-couple engasiboni isimo umndeni okuso ngokwezimali.