Ukulekelela uwakwakho akwazi ukuphatha kahle ezezimali

Uma sihlaziya ama-couple ashadile kuye kubukeke ukuthi udaba lwezimali luyinkinga ephezulu emshadweni. Kulesimo esinzima somnotho miningi imindeni eqhukuza kanzima ukuxosha ikati eziko. Ukuze kuphilwe kahle kubiza ukuba laba abashadile babe mqomndomunye ekwenzeni I-budget nokusebenziswa kwemali. Kungaba lukhuni satshe uma omunye kwi-couple engasiboni isimo umndeni okuso ngokwezimali.