Xhosa

Emfuleni Wothando

33 EPISODES | UMHLOBO WENENE FM |  Podcast, ±48 min episode every 4 weeks, 6 days
This show which is on air every Wednesday evening is a music show that caters for love songs and ballads. The show has a popular feature of listeners bringing challenges they encounter around love matters. Listeners call in to share advise and there is also a an expert who gives a professional advice.

Imvuselelo

87 EPISODES | UMHLOBO WENENE FM |  Podcast, ±1 hr 27 min episode every 1 week, 3 days
The show is a revival programme that restores hope, shuns grief and despondency through the word of God. Imvuselelo has gained more popularity with the Outside Broadcasts that are taking place in various provinces.

Lelika Yehova Ihlabathi

22 EPISODES | UMHLOBO WENENE FM |  Podcast, ±9 min episode every 9 weeks, 2 days
This is a religious show that comes once a week, Thursday. The show is presented by an experienced broadcaster who has been with the station for many years. Content of the show and music played is geared towards religion. Various denominations are invited to preach every Thursday. The show appeals to both Young and Old of our society. In the past, the show has been going out to restore hope to places like prisons.

Mthetheleli Bra Sek Sekeleni

2 EPISODES | UMHLOBO WENENE FM |  Podcast, ±1 min episode every 1 hour
Ambrose Elias Mteteli Sekeleni uzalwa ngumfundisi uLeopold Thokozile Sekeleni no Algina Ninyana Sekeleni, intombi yakwa Pakkies abangasekhoyo. Uzalwa ngomhla wesithandathu ku October 1950, ezalelwa eKokstad. Ungunyana wokuqala kubantwana abathathu. Amabanga akhe aphantsiuwenze eBhongweni eKokstad, aphezulu uwenze e St John's College eMtata. Uzimanye ngeqhina lomtshato nentombi yakwaCakata eCebe kuCentane ngonyaka ka 1975, balizwa ngabantwana abathandathu: Bongani, Thandile, Siyabulela, Bukiwe, Banele noLoyiso. Uxelenge ngo 1974-1976 kwi Department of Justice eDutywa. Ngo1977 waya kwaTeba (Mount Frere). Ngo1986 uqale eRadio Transkei yade yadityaniswa noMhlobo Wenene. Uthathe umhlala phantsi ngo 2013. Uhlaselwe kukugula ngo January 2015, yaze impilo yaba mandundu ngo August 2015 de wabe usutywa kukufa ngomhla we 9 November 2015. Ushiya ngasemva unkosikazi, udade wabo (Joyce), umtakwabo (Boy), abantwana abathandathu kunye nabazukulwana abasibhozo. Lala ngoxolo Mbongo, Mbuyisa, Khoza, Mvemnyama, Mad'eselangeni, Ongaphekelwa livila, Ndima. Sizobonana kwelizayo.

24 channels

« Back 1—12 More »