16 DAYS OF ACTIVISM

--:--
UMkhuseli Madiba oyi Programme Officer kwa Kagisano, Afesis usichazela ngomsebenzi abawenzayo beyinhlangano ukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nabantwana
29 Nov 2023 Zulu South Africa Education · Business

Other recent episodes

VIOLENCE IN SCHOOLS

u Mnu. Mkhuseli Madiba [ Kagisano at Afesis] uxwayisa ngodlame olukhona ezikoleni nokubaluleka ukuthi wazi ukuthi ingane iphatheke kanjani eskoleni njengomzali. Izimbangela zodlame nokuthi lunganqandwa kanjani
17 Jan 7 min

HEATSTROKE

UNozipho Maphumulo ophuma kwa Heart and stroke Foundation South Africa usichazela ngobungozi bokushisa nokushisa komzimba okungalela ekuguleni. Izinto okumele sizigweme uma kushisa kakhulu
14 Feb 4 min

HOSTAGE SITUATION : UKUTHUNJWA

UConstable [f] Ngcobo uxwayisa ngokuthunjwa kwabantu. usifundisa izinto okumele sizenze futhi siziqaphe uma sizithola sikulesisimo
8 Nov 2023 7 min