IZINGXOXO EZAKHAYO

Sikwethulela izingxoxo ezakhayo, ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezimnandi zevangeli, ukweluleka kanye nokuqinisa ukholo kanye nolwazi.
Weekly Zulu South Africa Education · Business
76 Episodes
1 – 20

HEATSTROKE

UNozipho Maphumulo ophuma kwa Heart and stroke Foundation South Africa usichazela ngobungozi bokushisa nokushisa komzimba okungalela ekuguleni. Izinto okumele sizigweme uma kushisa kakhulu
14 Feb 4 min

VIOLENCE IN SCHOOLS

u Mnu. Mkhuseli Madiba [ Kagisano at Afesis] uxwayisa ngodlame olukhona ezikoleni nokubaluleka ukuthi wazi ukuthi ingane iphatheke kanjani eskoleni njengomzali. Izimbangela zodlame nokuthi lunganqandwa kanjani
17 Jan 7 min

16 DAYS OF ACTIVISM

UMkhuseli Madiba oyi Programme Officer kwa Kagisano, Afesis usichazela ngomsebenzi abawenzayo beyinhlangano ukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nabantwana
29 Nov 2023 11 min

HOSTAGE SITUATION : UKUTHUNJWA

UConstable [f] Ngcobo uxwayisa ngokuthunjwa kwabantu. usifundisa izinto okumele sizenze futhi siziqaphe uma sizithola sikulesisimo
8 Nov 2023 7 min

INCWADI YAMAFA [ WILL AND ESTATES]

UAyanda Mbotho ongummeli eKloppers Inc. usifundisa ngokubaluleka kwencwadi yefa ukuze umndeni ungasale ubanga uma usudlulile emhlabeni
13 Sep 2023 12 min

IZIDAKAMIZWA - DRUGS AND SUBSTANCE ABUSE

UConstable Ngcobo usexwayisa ngobungozi bezidakamizwa nomphumela wazo emphakathini. Yini okumele siyiqaphele nokusiza abantu ukuthi baphume ezidakamizweni, uhlobo lwezidakamizwa.
24 May 2023 19 min

EZEMVELO NOKUNAKEKELWA KWAYO

UMpume Gumede oyi Enviornmentalist, Town Planner usifundisa ngokunakekela imvelo nokubaluleka kokugcina umoya uhlanzekile {air pollution}. Usitshela ngezizathu zokuguquka kwesimo sezulu{climate Change}.
17 May 2023 17 min
1 – 20