IZINGXOXO EZAKHAYO

Sikwethulela izingxoxo ezakhayo, ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezimnandi zevangeli, ukweluleka kanye nokuqinisa ukholo kanye nolwazi.
Weekly Zulu South Africa Education · Business
49 Episodes
1 – 20

TB AWARENESS (ISIFO SOFUBA)

UProf Magule (UKZN Medical School) ufundisa ngesifo sofuba nokuyilapha, izimpawu nezinto okumele uzenze ukuze uphile kahle
22 Mar 13 min

SALT AWARENESS DAY

USipholkazi Xhuma(Food Science Technologist) usifundisa ngomsebenzi kasawoti emzimbeni, ubuhle nobubi nobungozi kukasawoti omningi emzimbeni
15 Mar 14 min

TEENAGE PREGNANCY

Usonhlalakahle uNqobile Princess Zungu (Phoenix Child Welfare) uqwashisa abantu abasha ngokukhulelwa besebancane nobunzima abangahlangabezana nabo.
8 Feb 11 min

MATRIC CLASS 2022 (MR ZAMO MHLONGO)

Sixoxa no Thisha wase Menzi High School u Mr Zamo Mhlongo ngomsebenzi omkhulu abawenzayo ukulekelela abafundi ukuba benze kahle ezifundweni zabo zika Matric
25 Jan 13 min

TAFTA HOTLINE

Sixoxa no Nelly Mchunu ovela KwaTafta usazisa ngenamba ongayishayela uma ubona umuntu omdala ehlukumezekile. sibasiza kanjani abantu abadala abahlukumezekile
14 Dec 2022 9 min

PEARL KHANYILE UMSHAYELI WE BHANOYI

UPEAL KHANYILE UXOXA NGOMSEBENZI WAKHE WOKUSHAYELA IBHANOYI, NANGEZIFUNDO AZENZA NOKUTHI SIMTHATHE ISIKHATHI ESINGAKANANI UKUFUNDELA LOMKHAMKHA
10 Nov 2022 16 min

SCIENCE DAY (THEMBA NGCOBO)

UThemba Ngcobo ( Senior Educational Specialist) usifundisa ngokubaluleka kokufunda iMaths and Science kumfundi
9 Nov 2022 17 min

ZISANDA NXOKWENI - AUTHOUR

UZisanda Nxokweni ongumbhali wencwadi ethi " I was Raped" usitshela ngempilo yakhe nencwadi ayibhalile
3 Nov 2022 11 min

INCWADI (I WAS RAPED)

Sixoxa no Zisanda Nxokweni ngencwadi ayibhale emva kwesehlakalo esibi esamehlela empilweni yakhe
26 Oct 2022 11 min

ZINGCE GQAMANE (OPEN AIR SCHOOL)

Sixoxa noZingce Gqamane ophila nokungaboni emehlweni oneminyaka ewu 13 nempumelelo yakhe. Uzuze indebe kuy Braille competition ngaphansi kwe South African National Council for the Blind
12 Oct 2022 8 min

CANCER AWARENESS

USister Thenjiwe Jozela usifundisa, usexwayisa ngesifo somdlavuza.
5 Oct 2022 15 min

PRE MARITAL COUNSELING

Sixoxa no Mr Israel Ndlovu mayelana nokubaluleka kokufunda nokulungiselela umshado ngaphambi komshado
7 Sep 2022 11 min
1 – 20