Izwi likaKamuzu

--:--
Ngezansi kwamagquma aseMpumalanga ambozwe utshani obuluhlaza kwakukhona ipulazi.
Emadlelweni aleli pulazi, ihhashi elinguKamuzu, lalizidlela buthule.
18 Mar 2021 English South Africa Kids & Family · Books

Other recent episodes

Ilizwi likaKamuzu

Ezantsi kweenduli zaseMpumalanga ezambathiswe yingca eluhlaza kwakukho ifama. Kwidlelo elalikule fama, ihashe uKamuzu lalisoloko lizityela khona ingca ngokuzolileyo.
18 Mar 2021 10 min

Kamuzu’s voice

At the foot of the green hills of Mpumalanga there was a farm. In a fi eld on this farm, Kamuzu the horse always grazed quietly.
18 Mar 2021 9 min

Ingonyama kunye nenkawu

Ngenye imini uTatomkhulu wayefuna ukusifundisa isifundo sokuthembeka nokuba nombulelo, ngoko ke wasibalisela ibali lengonyama nenkawu …
18 Mar 2021 9 min

Ibhubesi nenkawu

Ngelinye ilanga uMkhulu wayefuna ukusifundisa isifundo esithile mayelana nokwethembana nokubonga, ngakho wasixoxela indaba yebhubesi nenkawu …
18 Mar 2021 7 min

The lion and the monkey

One day Grandpa wanted to teach us a lesson about trust and gratitude, so he told us a story about the lion and the monkey …
18 Mar 2021 7 min