Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
19
JAN

Ophelelwe yithemba uzizwa eyisehluleki I

Sewake waba sesimweni la kusengathi impilo iyama futhi ithemba liyaphela?Leyomizwa akumele neze ithathwe kalula, kumele futhi ihlaziywe ngoseceleni ongakwazi ukuletha ukubona okwehlukile esimweni.Abantu abazizwa belahlekelwe yithemba, bayinhliziyo yethu la kwa Focus on the Family
13
JAN

Amantombazane nabasefazane ekugqokweni kwamabhulukwe

Ngokomlandu amasiko abe nomthelela omkhulu kwindlela yokuphila nokukhetha emndenini, nokho kunemehluko phakathi kwesiko neqiniso lebhayibheli. Uma simisa izinkolelo zethu ngezibhalo, kusemqoka ukubukisisa okwakuqondwe ngqo yilawo mavesi.
10
JAN

Izizathu ukulubekela Imfundo Ephakeme

Kwisimo somnotho esizithola kuso,kulelizwe, ukushoda kwamathuba omsebenzi kwehlisa inani lobumqoka bokuba ne-Degree. Kunenqwaba yabantu abaneziqu abazijulukele kodwa abangatholi msebenzi osezingeni lazo. Ngakube lesisimo sesikhathi sehlisa ukushisekela ukuzuza iziqu eziphakeme?
06
JAN

OGogo noMkhulu abalekelela Omama nobaba abamatasa

Kulesikhathi esikuso sekujwayelekile ukuba ubaba nomama basebenze endaweni eqhelile nekhaya,sekuyinsakavukela ukuthi ubutasa kweqe sebube yingxenye yempilo ejwayelekile emindenini eminingi. Amagama athi: “ewu asikho isikhathi impilo imatasa” angamagama ajwayelekile. Okuthi uma abazali sebephila leyompilo kugcine ubuzali babo bebethwesa ugogo nomkhulu ngezingane zabo. Lokho kungaba lusizo olukhulu emndenini, nokho akungabi sesimweni lakhona abadala benomuzwa wokuthi bayaphoqwa bayasetshenziswa kumbe babekwa ebutaseni obudlulelele.
05
JAN

Ukuqondisa Izigwegwe Enganeni Engekho kunyathela kunye

Isihloko sokuqondisa izigwegwe ezinganeni siyisihloko esishisayo kubazali futhi bazizwa bengekho emandleni okubhekana naso. Baningi abazali abangakwazi ukuthi uqondiso oluba nomphumela omuhle lubiza amava amakhulu nokulandelela, futhi uma kungekho ukuma okuqhubekayo ,kugcina izingane zingasenaso isiqinisekiso semingcele yazo

448 episodes

« Back 1—12 More »