Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
27
OCT

Izinkinga zobudlelwano ekubeni ngumzali wengane ezalwa nguwakwakho

Imindeni exubile, iyimndeni esiminingi kulezinsuku. ukuhlangana kwemindeni emibili izoba mndenimunye, ngokwemvelo inezinselelo ezingadinga ukunqotshwa. Kungancika emlandwini wobudlelwane, isibalo somndeni ozongena, neminyaka, nezinga lezingane, ezibandakanyekayo, lomndeni oxubile ungaba ngongathatha izindlela ezehlukene. Kuloluhlelo Ezomndeni namhlanje, sizobuka isimo lakhona indodakazi noyise ongayizali [stepfather] benenkinga ngoxhumano lwabo.
25
OCT

Umfana ozothile nozwelayo

Kukhona yini okungamele kukukhathaze uma umfana ekhombisa ukuthanda ezobuciko kunezemidlalo, kumbe izinto ezimenza azizolele kunalezo ezimenza abe semdlandleni? Ukujwayeleka kwezimo zempilo kwenze ukuba sigcina sesibuka ngeso okungesilo kwelesakheko sengane. Sizosibhunga namuhla lesihloko ngokwezwi.
24
OCT

Ukuthola intando kaNkulunkulu

Kuyenzeka sizibuze ukuthi yikuphi uNkulunkulu afuna ukukwenza ngempilo yethu. Siyazi ufuna simphilele ,kodwa mase kuziwa kwimininingwane kwenza kube nzima nokuthatha igxathi elicacile.Namuhla ohlelweni Ezomndeni sizobuka kabanzi lesihloko, hlala ungasuki.
21
OCT

Umkhwenyana ojeqeza abanye besifazane

Uma unkosikazi enomuzwa wokuthi amehlo omkhwenyana wakhe ade ethi qala uma kuke kwathi shwi owesifazane othandekayo emehlweni akhe, enze njani lonkosikazi? Azithulele futhi athandaze, kungaphindi, kumbe alubeke loludaba kuye phambi kokuba ludlange? Sithanda ukuvuna lowomqondo wesibili bese siletha imininingwane ethe xaxa, khona la ohlelweni Ezomndeni.
20
OCT

Ukubuka ukukipita nezimo zakho nomshado

Sekuvamile ukuba abantu bahlale ndawonye phambi komshado ,hle hle izinkomba ezweni lakithi zikhomba bebancane abakhetha ukushada.Iso lokubuka umshado selingxenye ,yiziphi izinkuthazo zomshado nokuzuzwa kuwo ,nokuthi kungani ababili kumele bawulangazelele? Sizokhuluma kabanzi ngalokho la ohlelweni Ezomndeni .
19
OCT

Unkosikazi wami uyahlukumezana ngokwenyama

Sivamise ukuzithola sikhuluma ngokuhlukunyuzwa la khona umama usuke eyisisulu, kodwa namuhla ohlelweni Ezomndeni sizonceda ubaba obhekene nokuhlukunyezwa ngokomzimba ngunkosikazi wakhe, bese siletha izinyathelo ezisithinta sonke kungakhathalekile ukuthi uhloboni luni lohlukumezo nokuthi ngubani umenzi walo.
18
OCT

Ukuhushula nezempilo zikaMama

Izibalo zokuhushula izisu okwenzeka ezweni lakithi zisezingeni eliphezulu elethusayo futhi kwazona ezibhaliwe azibandakanyi lezo zokuhushula okungagunyaziwe nguhulumeni okwenzeka emahhontshi.Kumbalwa kakhulu lakhona okusuke kuwuhlobo lokuba umama akhethe phakathi kwezempilo zakhe nempilo yomntwana. Zizwele khona la.
17
OCT

Uku ‘adopter’ ingane ehlukumezekile

Uku–adopter yinto enhle kakhulu eseduze nenhliziyo kaNkulunkulu. Wonke umzalwane wafakwa emndenini wakhe, njengokusho kwezwi kwabaseRoma 8,ukuthi si-adopthiwe saba ngamadodana namadodakazi. Uma umndeni ucabanga uku-adopter, kuningi okufikayo, amalungiselelo nokuhlela okuningi okudinga ukwenziwa kuqala. Kwenziwa njani uma kuwukuthi umntwana ozofakwa emndenini useke wabhekana nokuhlukumezeka phambilini? Lezozingane zidinga ngempela ikhaya elifudumele nelinothando. Zizwele sisazokhuluma kabanzi ngalesihloko namuhla ohlelweni Ezomndeni.
12
OCT

Ukubuka ezezimali kwabasanda kushada

Uma kuziwa kwezezimali, abashadile kumele babe mqondo munye ukuze bavimbe obekungalindelwa ngomunye kanjalo nokuphoxeka ebudlelwaneni babo. Ohlelweni Ezomndeni namhlanje sizokhuluma ngeso lokubuka ezezimali kwabasanda kushada, nokho umgomo wona ungena kuyo yonke imishado.

647 episodes

« Back 1—12 More »