Ezomndeni

Uhlelo oluyimizuzu eyisihlanu lapho sikulethela khona izeluleko ezisebenzisekayo ngabakwa - Focus on the Family
Daily Zulu South Africa Society & Culture · Religion & Spirituality
1,068 Episodes
1 – 20

Ukusiza intombazane eyi-teen ibe ngowesifazane (Part 2 of 2)

Yikuphi engingakwenza nginomnyeni wami ukukhulisa ingane yethu yentombazane ibe ngowesifazane uNkulunkulu afuna ibe nguyena? Kulomphakathi ogwegwile ngubulili ,sihlale njalo sikhathazekile ukuba ibugcine ubufazane bayo sikhathi sinye ibe ikhula ibe ngoqinile nomuntu omdala onelisekile .Kukhona enikuphakamisayo?
29 Jun 2023 6PM 6 min

Ukusiza intombazane eyi-teen ibe ngowesifazane (Part 1 of 2)

Yikuphi engingakwenza nginomnyeni wami ukukhulisa ingane yethu yentombazane ibe ngowesifazane uNkulunkulu afuna ibe nguyena? Kulomphakathi ogwegwile ngubulili ,sihlale njalo sikhathazekile ukuba abugcine ubufazane bakhe sikhathi sinye ebe ekhula abe ngoqinile nomuntu omdala onelisekile .Kukhona enikuphakamisayo?
28 Jun 2023 6PM 6 min

Isikole esiyi-bording ezinganeni zezisebenzi zeNkosi

Uthini umbono wenu nge bording school ezinganeni? Ngiye ngibone sengathi iyalimaza ngokwemindeni. Kodwa nje nje mina nomnyeni wami sisanda kuthola ubizo lokuyosebenzela iNkosi phesheya kwezilwandle ,okubukeka kuyilona luhlelo kuphela oluphambi kwethu yilo lolu.Anginasiqiniseko lokhu kuhle yini ezinganeni nasemndenini wethu,kodwa futhi asifuni futhi ukudela ubizo lwethu lokuhambisa ivangeli.Lukhona ululeko la?
27 Jun 2023 6PM 5 min

Ukubhekana nokugeleza kwemiqhafazo yezocansi entsheni

Lokhona utho mina nomnyeni wami esingalwenza ukwehlisa ukukhungatheka nge -teenager yethu ebhekane nakho ngenxa yokuzigaxa kwayo kwi –sexting? Impilo yakhe neyomndeni wethu yaphenduka yabheka phansi ngamhla kuqhumbuka izithombe zayo inqunu zijikeleziswa esikoleni sayo electronically.Njengokuba nawe ungazicabangela ubuhlungu benhliziyo busankentenketha kakhulu. Ngaphezu kwalokho isibhekene necala lobugebengu . Lukhona usizo eninalo ngathi?
26 Jun 2023 6PM 5 min

Ukuqonda i-sexting yentsha

Njengomzali we-teen ngakube I –sexting yinto okumele ngikhathazeke ngayo ? Sengizwe kaningi ngalokhu ezindabeni, kodwa angikaze ngicabange ukuthi ingane yami ingaqoleka yilesilingo.Asikaze sikhulume ngakho ngoba angisheshi kweze technology,futhi angazi ngqo kubandakanyi ini.Ngale kokuthi ,uyingane enhle.Nicabanga ngimelwe ukusimungunya lesihloko naye?
25 Jun 2023 6PM 5 min

Onomgudu wokuzitshela

Sewake wezwa ngomuntu okuthiwa uyazitshela? Leligama livamisa ukusetshenziswa kumuntu ozibona emqoka nozazi yena. Akulula ukushadana nomuntu onalemigudu, nokho leligama lokuzitshela kuyenzeka lisetshenziswe ngendlela okungeyona. Kuloluhlelo Ezomndeni namhlanje sizomchaza kangcono lomuntu.
22 Jun 2023 6PM 4 min

Owesifazane wayengenziwa kanjani ngomfanekiso kaNkulunkulu oziveza engowesilisa

Kuningi ukuqophisana ngobulili nokulingana kulezinsuku, okubiza ukuba AmaKhrestu amelwe ukubambelela ezinkolelweni zawo zebhayibheli ukuze amelane nokujivazwa ngokwe-media nabalwela inkululeko ewuvuma zonke.Kodwa ibhayibheli likhuluma ngowesifazane akhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, lokho okungaletha ukudideka okuningi ngoba uNkulunkulu ubizwa ngoBaba, okusihlawumbisela ukuthi uyiNdoda. Ohlelweni Ezomndeni namhlanje sizoletha amasu aphusile ngalesihloko esiyindidabuchopho, hlala nathi .
21 Jun 2023 6PM 5 min

Ungavikela kanjani ukunga spoil ingane yakho

Kubazali ukuba bavimbe uku-spoiler izingane zabo, kudinga ukuqaphela ekufundiseni izinto ezisemqoka nokuthi bangabanakekela kanjani abanye abantu. Iningi intsha ekhula yazi ukuthi yilungelo layo yonke into nokuba nokulunga okungenayo impilo.Okuba lula ukuzama ukudlulisa I blame komunye ,kodwa uma sethembekile, kungumsebenzi womzali, ukufaka izinkambiso eziyohamba nengane kuze kube sebudaleni. Sizoletha amava okuthi…
20 Jun 2023 6PM 5 min

Ukwenza izikhathi zokudla zomndeni ezithokozelekayo

Njengowesilisa nicabanga ukuthi kuchaza ukuthi ngiyinkonkoni ngoba nakhu njalo ngiye ngixolele imvamisa futhi ngithokozele izinto zabesifazane ? Yilokhu ngaba njena ngisengumfana omncane ,anginaso isiqiniseko ngithini ngalokhu.
19 Jun 2023 6PM 4 min

Ukukhulisa ukuzethemba ezinganeni

Yiziphi ezinye izinto engingazenza ukudala ukuzethemba ezinganeni zami ? Angifuni zikhule zicabanga ukuthi umhlaba umi ngazo ,kodwa futhi ngifuna ukuzifaka umqondo wokuzihlonipha kunye nezinkambiso zabo ezinhle njengabantu.Ngingakwenza kanjani lokho?
18 Jun 2023 6PM 5 min

Ingane okubukeka ilala kweqe

Ngakube ngikhathazeke ngengane yami eno 6 weminyaka elala kakhulu ?Ayifuni ukuvuka ekuseni ,phezu kokuba ilala early bese ilale ubusuku bonke? Kuyinto ejwayelekile lokhu ? Kukhona enikuphakamisayo?
15 Jun 2023 6PM 5 min

Ingane Esekuthomeni Enamahloni Nobunyube

Ngenze njani uma ngisabela ukuthi sengathi undodana wami uzibeka eceleni kwabanye kweqe?Kade esesemncane sasithi yisigaba nje ,nokuthi uma esekhula uzosondela kontangayakhe.Kuze kube yimanje lokho akuzange kwenzeke.Akabukeki efuna ukuxhumana noma yimuphi umngani osemnyakeni yakhe ngisho nabantu abadala uqhelile kubona .Isikhathi esiningi uyedwa ,azihlalele ne TV kumbe ama video game .Yini le…
14 Jun 2023 6PM 5 min

Ozongena Ekubeni Ngubaba Ukhathazekile Ngezindleko Ne-responsibility

Ukungena ekubeni ngumzali ngokouqala kungakwenza ukhathazeke, ngisho nokwesaba imbala. Kodwa loluhambo oluhle lokuletha isizukulwane sakho akumele neze kukwenze ungalali yimicabango, uxukuza ingqondo ngokokuthi uzobhekana kanjani nalomsebenzi omusha.Sizokhuluma ngalokhu ngokuthe xaxa la ohlelweni Ezomndeni.
13 Jun 2023 6PM 5 min

Ukusungula Izindlela ezihlabela phambili zokuxhumana nezingane

Singabafundisa kanjani abantwana bethu ubuciko bokulalela? Babukeka behluleka ukulandela ulayelo .Odabeni lwendodakazi yami ngicabanga iyaziba izikhathi eziningi.Okukandodana wami khona ,ubukeka eziqinisa ezakhe izindlebe bese abe matasa nomabonakude,izincwadi nama video game,noma yini enye ayenzayo okwenza engasuseki kuyo.Ngizithola sengide ngiphinda phinda into eyodwa.Zikhona iziluleko eningangipha zona?
12 Jun 2023 6PM 4 min

Ubaba Ongaziphethe Kahle KuMalokazana Nakwabanye Besifazane

Ngibhekane kanjani nokungaziphathi kahle kukababa kumakoti wami nabanye besifazane abasebasha?Sengidlulisile ukukhathazeka kwami kuyena ,kodwa uvese athi yindlela lena ayiyona futhi akukho kuguquka azokwenza yena.Nginqume ukuthi kuzoba kuhle ukuba singabe sisaba ndawonye naye kusukela manje,kodwa lokho kukhuba uMawam ngoba usathokozela ukusibona .Umakoti wami uthi ukulungele ukuzinikela abekezelele lempatho kababa,kodwa mina angithandi…
11 Jun 2023 6PM 5 min

Ubaba Owadivosa Ingane Ayimthandi Umamncane

Ngingenza kanjani enganeni yami ukuba engabi nyamana mbana uMamncane wayo omusha? Ngingubaba womfana omuhle kabi ono 6.UMawakhe wangidivosa lomfana wami eneminyaka eko 3 ,emva kwalokho wahamba wayoshada nenye indoda.Okwamanje nguye onelungelo elikhulu lengane, elami elokuyivakashela.Undodana akafuni ngibe ngowakhe nabanye abantu,futhi lokhu sekudale inkinga enkulu kimina ngempilo yokuphila nabanye abantu.Kwaze kwabiza…
8 Jun 2023 6PM 5 min

Izimo Zengcindezi Yokukhathazeka

Ngingumkhathazeki ,futhi lenkinga iyadlanga.Sengike ngezwa abantu bekhuluma ngoguquguquko lokukhathazeka oluzishintsha imibala,kodwa angazi lokho kuchazani.Ngingabona kanjani ukuthi ukukhathazeka kwami kungokujwayelekile ? Nokuthi ngenzenjani?
7 Jun 2023 6PM 6 min

Izeluleko Kuma-Teenager Noku Nokuxoxa Online

Uthini umbono wenu nge –teenager ezibandakanye ne –social network kunye ne –online chat rooms?Sengike ngafunda izinkulumo zamanye ama teen kuma –sites indodakazi yami efuna ukungena kuwona ,futhi abukeka engenabungozi .Nokho nginokusabela ukulahlekelwa ngukulawula ingane yami ,igcine iphethwe ngontaka bayo.Ngakube kumele ngikhathazeke?
6 Jun 2023 6PM 5 min

Umphumela Namacahaphazelo Esahlukaniso Ezinganeni

Ngakube ukudivosa kwami kuyoba namachaphazelo ayohlala isikhathi eside ezinganeni zami? Umshado wethu usube ngonzima kakhulu ,mumva nje sengixoxe nommeli wezahlukaniso ze ngicabange engingakwenza.Izingane zami zisencane ziphakathi kuka 8 no 14 weminyaka –kwesinye isikhathi ngiye ngibe nengcindezi enkulu ukucabanga ukuthi isehlukaniso sizozichaphazela kanjani.Kwesinye isikhathi ngizithole nginesibindi sokuthi izingane ziyakwazi ukuthula zimukele…
5 Jun 2023 6PM 6 min

Ukumisa Utakalani Ekushayeni

Ngingamisa kanjani undodakazi wami ona 2 weminyaka ukushaya umfowabo onezinyanga ezingu 10? Uyamkhahlela ,amshaye ,amlume ,amklabalasele amjikijele nangamathoyisi .Kwaqala ngesikhathi eqala ukukhasa.Loluhlobo lwesenzo lwenzeka nsukuzonke ,kaningi ngosuku.Sesenze okuningi ukumisa lokhu kuziphatha ,nokho okwamanje akukho okubukeka kusebenza ,ninazo izeluleko kumbe enikuphakamisayo?
4 Jun 2023 6PM 5 min
1 – 20