Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
05
MAY

Ingane enomoya ongemuhle

Uma ingane inokuziphatha okunganamisi futhi ibuka yonke into empilweni iyimbi, ingamnandi iyimfithimfithi, lokho kungaluphawu lokuthile oku serious kakhulu, kodwa kusenokwenzeka futhi ukuthi uguquko lokuziphatha lusekuhlelekeni.
03
MAY

Ubuzali emva kwesahlukaniso

Esigabeni sesahlukaniso, ubuzali buba ngobunzima, lakhona nezingane zibhekene nokuba ngubhandemtshelekwane; ngelinye ilanga zikumama ngelinye zikubaba. Kwezomndeni namhlanje sethembe ukukulethela izinkombandlela eziphilile ukuthi ungabugcina kanjani ubudlelwane obunempilo nemingcele emva kwesahlukaniso ,ukuze izingane zinonophale ngawe.
02
MAY

Ukulekelela uwakwakho akwazi ukuphatha kahle ezezimali

Uma sihlaziya abashadile kuye kubukeke ukuthi udaba lwezimali luyinkinga ephezulu emshadweni. Kulesimo esinzima somnotho miningi imindeni eqhukuza kanzima ukuxosha ikati eziko. Ukuze kuphilwe kahle kubiza ukuba I –couple ibe mqomndomunye ekwenzeni I budget nokusebenza kwemali . Kungaba lukhuni satshe uma omunye kwi-couple engasiboni isimo umndeni okuso ngokwezimali.
29
APR

Ukulekelela uwakwakho akwazi ukuphatha kahle ezezimali

Uma sihlaziya ama-couple ashadile kuye kubukeke ukuthi udaba lwezimali luyinkinga ephezulu emshadweni. Kulesimo esinzima somnotho miningi imindeni eqhukuza kanzima ukuxosha ikati eziko. Ukuze kuphilwe kahle kubiza ukuba laba abashadile babe mqomndomunye ekwenzeni I-budget nokusebenziswa kwemali. Kungaba lukhuni satshe uma omunye kwi-couple engasiboni isimo umndeni okuso ngokwezimali.
28
APR

Ongumkhwenyana nobaba onomakhwepheni obulili bunye naye

Ukuqhumisa izindaba ezinganeni zakho zokuthi uwakwakho usenekhwapha noma uyashendeza, ngumthwalo ongelula neze loyo nakunoma imuphi umzali.Bese kuthi uma kungukuthi kanti lobushwampeshwampe akubona uwakwakho bungobulili obubodwa nobakhe ivese ingazekeki ke leyo.
27
APR

Ingane engafuni uMawayo oyi-single mother angene othandweni olusha

Akulula ukungena othandweni olusha emva kokudivoswa uma uyi-single mother. Uma ingane yakho kade iqhelile kumzali, bese ingathi ingaseduze bese yaziswa ngophila nabo engabazi, kungebe lula kuyo ukuzoqala leyompilo. Umuntu engenza kanjani ukuthi izingane zibe sisemweni esihle ngenkathi engena ebudlelwaneni obusha?
26
APR

Izingane ezingabazayo ngoNkulunkulu

Uma ungumzali onguMKhrestu othandazela izingane zakhe, ucela uNkulunkulu ukuba azembule kuzona abe ngophilayo, angicabangi uwedwa kulowomsebenzi. Kungumthandazo osezindebeni zamakholwa amaningi angabazali. Wonke umzali onguMKhrestu ufuna ukunethezeka ekwazini ukuthi ingane yakhe ishisekela uNkulunkulu futhi imkholwa ngenhliziyo yayo yonke ebuNkulunkulunkulwini baKhe. Ukukhuthazeka kuziletha ngesikhathi ingane yakho izibuza ngokholo nobukhona bukaNkulunkulu. Umuntu wenzenjani ezimweni ezinjalo?
25
APR

Ukuqhumbuza ezomshado kwezokuxhumana (social media)

Uma izinkinga ziqhumbuka emshadweni wakho uya kubani? Abashadile abaningi banenkinga yokungaxoxi ngokunganeliseki emishadweni yawo. Kungaba nzima ukuba nalezongxoxo ubuso nobuso nowakwakho, yingakho abanye abantu baye bethi ukuphefumula kubangani ekuveleni kwethuba yindlela yokuxosha intuthu. Kwabanye lolohlobo lwabangani lukwezokuxhumana, ngakho ukuphefumula kwenzeka khona lapho. Kodwa ngeshwa loukuthi i-social media yibhodwe lomhlaba wonke okungagcinisa ezomshado wakho ziphakeleke uwonke wonke. Ohlelweni sikhuluma ngokufuna indlebe enozwelo ezikhathini lakhona umshado wakho umuka nezikhukhula.
22
APR

Izimpawu zenhlese embi emshadweni nge-social media

I-social media isihluzwe njengenye yengxovane esibe nenhlese embi emshadweni yokudala izingxabano ngisho nezehlukaniso imbala. Kulolulwazi oselushiwo, kungaba ngubuhlakani ukuzipha isikhathi sicwaninge kahle nesixhumana nabo kuma-social media ukuze sivikele imishado yethu. Sijula kancane ngalendaba khona la ohlelweni Ezomndeni.
21
APR

Ukuvuselela umshado wenu senizihlalele nodwa

Abashadile abaningi bawela kunoxhaka wokufaka umdlandla wawo ezinganeni, kangangokuthi uma sezihamba, basala umama nobaba sekuheleza umoya emshadweni wabo. Kuloluhlelo Ezomndeni sikhuluma ngemininingwane yongakulindela uma izingane zakho zingasekho.
20
APR

Ukuvangela isizukulwane se-technology

Siye sikhulume ngesizukulwane sanamhlanje nokuthi impilo isibe ngenzima kanjani kulabo abazalwe manje esikhathini se-simanje. Kushukumbisa ubuzali, ukukhetha izifundo, inkambiso yokuxhumana nabanye abantu nokuningi.Kodwa sona lesizukulwane sithinteke kanjani ekubukeni kwaso uNkulunkulu neBandla? Amabandla amaningi azibuza lemibuzo futhi afuna izimpendulo ukuthi engenza kanjani ukufinyelela kangcono kulesizukulwane ngevangeli.

523 episodes

« Back 1—12 More »