Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
01
AUG

Ukuqondisa ingane ehlale ibaleka

Ukuqondisa ingane esencane kuyijoka ,singasayiphathi ke eyokubaleka uma eke wezwa uzobhekana nemiphumela yesenzo sakhe ,sekumele ke manje uhubhane naye. La ohlelweni Ezomndeni sizoke sithi ukuyibukisisa lendaba.
29
JUL

Ukuchama njalo ebusuku kwengane esikhulile

Kukhathaza umzali nengane ukuqhubeka ichama noma isidlulelwe yisikhathi sesigcozi.Mhlawumbe kungenzeka ukhathazekile ngomtanakho ongedlulwa wubusuku engawumanzisanga umbhede. Ohlelweni Ezomndeni, sithanda ukunithobisa ingqondo ngokuthi sibuke indlela izitho zomzimba ezisebenza ngayo.
28
JUL

Umama oxinwa umsebenzi aswele isiskhathi nabantwana

Ngakube ubutasa bempilo bukuncisha isikhathi nabantwana? Unokufisa nga ubudlelwano nabantabakho bujulile buqhakile? Ngokuphazima kweso sivese sibone ingane isiqede unyaka bese siyabuza isikhathi. Lokho ke kuyivusamqondo kithi singabazali ukuba sishintshe indlela esihlela ngayo isikhathi nezinto eziseqhulwini kithi.
23
JUL

Ukubuyisela ukukitazeka emshadweni

Ubudlelwano emshadweni buhle kakhulu njengokubekwa kwakho nguNkulunkulu nokho kubuye kube nempicabadala kuloluhamba.
Kuyamanagaza ukuthi bangaki abashadile abazibuza beziphendula ngemishado yabo. Baningi besixoxela ngokukhathazeka ngezimo zeyabo qede bacele usizo.
18
JUL

Ukuqopha izikhathi ezingenakukhohlakala emndenini

Unyaka odlula ngokuphazima kweso, nokho sidinga ukukuhlosa ukuqopha okuyohlala kukhumbuleka emindenini yethu. La ohlelweni Ezomndeni sifuna ukukucobelela ngezindlela ezilula ukuqopha izikhathi eziyohlala zikhumbuleka njalonjalo.

586 episodes

« Back 1—12 More »