مردان افغانستان، احساس گناه؟

--:--
آیا اینکه زنان در صف اول قربانیان طالب هستند احساس گناه در مردان افغانستان ایجاد می‌کند؟
23 Sep 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min