Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
15
JUN
2am

Woensdag Oggenddiens - Past Deon Bosch

DANIËL 1
Daniël en sy vriende in die paleis van Nebukadnesar
1In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda het koning Nebukadnesar van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleër. 2Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadnesar se mag, en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy god toe gevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy god gebêre.
3Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. 4Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. 5Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle drie jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. 6Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Gananja, Misael en Asarja, 7maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee: Daniël is Beltsasar genoem, Gananja Sadrag, Misael Mesag en Asarja Abednego.
14
JUN
2am

Dinsdag Oggenddiens - Past Deon Bosch

MATTEUS 25
Die profetiese rede: die gelykenis van die tien meisies
1“Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met tien meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 2Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig. 3Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie, 4terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. 5Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
6“In die middel van die nag was daar 'n geroep: ‘Hier kom die bruidegom! Gaan hom tegemoet!’ 7Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. 8Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: ‘Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood.’ 9Maar die verstandiges antwoord: ‘Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie.’
10“Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Dié wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit.
11“Later kom die ander meisies ook daar aan en roep: ‘Meneer, Meneer, maak vir ons oop!’ 12Maar die bruidegom antwoord: ‘Ek sê vir julle: Ek ken julle nie!’
13“Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.”
13
JUN
2am

Maandag Oggenddiens - Past Deon Bosch

MATTEUS 6

19“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. 20Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. 21Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”
Die lig van die liggaam
(Luk. 11:34-36)
22“Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. 23Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!”
God en Mammon
(Luk. 16:13)
24“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”
12
JUN
1pm

Sondagaand Erediens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 139
U omsluit my van alle kante
1Vir die koorleier. Van Dawid. 'n Psalm.
Here, U sien dwarsdeur my,
U ken my.
2Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,
U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.
3Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit,
U is met al my paaie goed bekend.
4Daar is nog nie 'n woord op my tong nie
of U, Here, weet wat dit gaan wees.
5U omsluit my van alle kante,
U neem my in besit.
6Dié wete oorweldig my,
dit is te hoog vir my begrip.
7Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug?
Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom?
8Klim ek op na die hemel, is U daar,
gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar.
9Vlieg ek na die ooste,
of gaan woon ek in die verre weste,
10ook daar lei u hand my,
hou u regterhand my vas.
11Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek,
of die lig rondom my om in nag te verander,
12maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie
en die nag so lig soos die dag,
duisternis so goed soos lig.
13U het my gevorm,
my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.
14Ek wil U loof,
want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat U gedoen het,
vervul my met verwondering.
Dit weet ek seker:
15geen been van my was vir U verborge
toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie,
toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.
16U het my al gesien toe ek nog ongebore was,
al my lewensdae was in u boek opgeskrywe
nog voordat ek gebore is.
17Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God,
hoe magtig hulle almal!
18As ek hulle sou wou opnoem –
hulle is meer as wat daar sand is,
en as ek daarmee klaar is,
sou ek nog steeds met U te doen hê.
12
JUN
3am

Sondagoggend Erediens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 46
God is vir ons 'n toevlug
1Vir die koorleier. Van die Koragiete. Op die wysie van “Jong Vroue”. 'n Lied.
2God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming;
Hy was nog altyd bereid om te help in nood.
3Daarom is ons nie bang nie,
al gee die aarde pad,
al skuif die berge tot in die dieptes van die see,
4al druis en skuim die waters van die see,
al skud die berge deur sy onstuimigheid.
Sela
5Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad,
in die heilige woning van die Allerhoogste.
6God is daar; die stad sal nie wankel nie.
God sal hom help nog voor die môre kom.
7Nasies kan raas en koninkryke wankel,
maar as God sy stem laat hoor,
smelt die aarde weg.
8Die Here, die Almagtige, is by ons,
die God van Jakob is vir ons 'n beskutting.
Sela
9Kom kyk wat die Here gedoen het,
watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring:
10die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou,
pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend,
oorlogswaens verbrand Hy met vuur.
11Bedaar en erken dat Ek God is,
hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.
12Die Here, die Almagtige, is by ons,
die God van Jakob is vir ons 'n beskutting.
11
JUN
2am

Saterdag Oggenddiens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 73
Dit is vir my goed om naby God te wees
1'n Psalm van Asaf.
God is vir Israel baie goed,
vir dié wat rein van hart is.
2Tog het ek daaraan begin twyfel,
ek het byna koers verloor,
3want ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeën
toe ek hulle voorspoed sien.
4Hulle het geen kwellings nie,
hulle is sterk en gesond,
5hulle het nie sorge soos ander mense nie,
hulle het nie teëspoed soos ander nie.
6Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer
en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed.
7In die weelde van hulle voorspoed
matig hulle hulle enigiets aan;
8smalend stook hulle kwaad,
hooghartig dreig hulle met geweld.
9Hulle laster teen die hemel
en beledig links en regs op die aarde.
10Tog hang die volk hulle aan
en drink gretig hulle woorde in.
11Hulle vra: “Hoe sal God dit uitvind?
Hoe sal die Allerhoogste dit weet?”
12Dit is hoe die goddelose mense is!
So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop!
13Dat ek die kwaad vermy het
en met 'n eed my onskuld verklaar het,
het dus niks gehelp nie,
14want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring
en elke nuwe môre straf.
15Maar as ek so sou aanhou praat,
sou ek dié verloën wat aan U behoort.
16Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan
en was dit vir my bitter moeilik
17totdat ek in die heiligdom van God ingegaan
en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is.
18U laat hulle op gladde plekke loop,
U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei.
19In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks,
gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle.
20Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word,
so verdwyn hulle, Here, as U ingryp.
21Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het,
22was ek dom en sonder insig;
soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra.
23Tog was ek nog altyd by U,
want U vat my aan die hand.
24U lei my met u raad
en aan die einde sal U my in ere by U opneem.
25Daar is niks in die hemel of op die aarde
wat vir my meer beteken as U nie.
26Al is ek afgetakel na liggaam en gees,
10
JUN
2am

Vrydag Oggenddiens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 18
Dit is God wat die oorwinning gee
(Vgl. 2 Sam. 22:1-51)
1Vir die koorleier. 'n Lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het dié woorde tot die Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul.
2Hy het gesê:
Ek het U baie lief, Here, my Sterkte.
3Die Here is my rots, my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser, my veilige vesting.
4Onder bespotting roep ek na die Here,
dan word ek van my vyande verlos.
5Bande van die dood het my omsluit,
strome van onheil het my verskrik.
6Bande van die doderyk het my vasgetrek,
strikke van die dood het my bedreig.
7In my nood roep ek na die Here,
ja, ek roep om hulp na my God.
In sy paleis hoor Hy my geroep.
Ek roep na Hom om hulp, en Hy luister na my.
8Die aarde het geskud en gebewe,
die fondamente van die berge het getril en geskud,
want Hy was vertoorn.
9Rook het uit sy neus getrek,
vuur uit sy mond het alles verteer,
gloeiende kole uit sy binneste.
10Hy het die hemel afgebuig en afgekom,
onder sy voete was duisternis.
11Hy het op 'n gerub geklim en gevlieg;
op die vleuels van die wind het Hy nadergesweef.
12Hy het Hom in donkerte gehul,
donker waters en wolkemassas was sy bedekking.
13Uit die gloed voor Hom het wolke getrek,
hael en weerligstrale.
14Die Here het dit uit die hemel laat dreun,
die Allerhoogste het sy stem laat hoor
in hael en weerligstrale.
15Hy het sy pyle afgeskiet
en die vyand uitmekaar gejaag,
hulle met 'n menigte weerligstrale op loop gejaag.
16Die seebodem het sigbaar geword,
die fondamente van die aarde is blootgelê
deurdat U, Here, op hulle gebulder het met die orkaan van u toorn.
17Van bo af het Hy sy hand uitgestrek en my gegryp,
my uit geweldige waters uitgelig.
18Hy het my gered van my vyand wat sterk was,
van my haters toe hulle vir my te magtig was.
19Die dag toe hulle my aangeval het,
was my ondergang naby,
maar die Here het my daarvan bewaar.
20Hy het my in vryheid laat uitgaan,
my gered
09
JUN
2am

Donderdag Oggenddiens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 55
Laat jou sorge aan die Here oor
1Vir die koorleier: met snarespel. 'n Gedig van Dawid.
2Hoor my gebed, o God,
moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie.
3Luister na my gebed en antwoord my:
my sorge gee my geen rus nie.
Ek is hewig ontsteld 4oor die dreigemente van my vyande
en oor die druk van slegte mense op my.
Hulle wil my met onreg breek;
verwoed stook hulle vyandskap teen my.
5My hart krimp inmekaar in my,
doodsangs oorval my,
6vrees en skrik oorweldig my,
my hele liggaam bewe.
7Ek het gedink: ag, as ek maar vlerke
soos 'n duif gehad het,
sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek;
8ek sou ver wegvlieg
en in die woestyn gaan bly;
Sela
9ek sou haastig probeer wegkom
van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af.
10Dryf hulle uitmekaar, Here,
maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar.
Ek sien geweld en oproer in die stad;
11dag en nag maal hulle rond op sy mure;
daarbinne is onreg en onheil.
12Daar heers wanorde in die stad,
op sy pleine is daar net verdrukking en bedrog.
13As dit nog my vyand was wat my smaad aangedoen het,
sou ek dit kon verdra;
as dit 'n teëstander was wat my wou verneder,
sou ek hom kon probeer vermy.
14Maar nou is dit jy, 'n man soos ek,
my maat en my goeie vriend.
15Ons was so nou aan mekaar verbonde;
opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan.
16Mag die dood my vyande oorval!
Mag hulle onverwags neerdaal na die doderyk,
want in hulle huise en harte heers daar boosheid.
17Maar ek roep na God,
na die Here wat my sal red.
18In die aand, in die môre en in die middag,
heeldag kla en sug ek,
en Hy hoor my roep.
19Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee,
al is daar so baie teen wie ek moet veg.
20God, wat van ewigheid af regeer,
sal hoor en hulle verneder
omdat hulle hulle nie bekeer nie
en Hom nie dien nie.
21My vyand het skaars 'n ooreenkoms gesluit
of hy verbreek sy beloftes van trou.
22Sy tong is gladder as botter,
maar daar is oorlog in sy hart;
sy woorde is so strelend soos olie,
maar hulle is swaarde wat
08
JUN
2am

Woensdag Oggenddiens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 109
U is goed en getrou, red my tog!
1Vir die koorleier. Van Dawid. 'n Psalm.
U is die God wat ek altyd loof,
moet tog nie my gebede onverhoord laat nie!
2Dit is goddelose mense en leuenaars wat my aankla.
Hulle getuig vals teen my,
3met woorde vol haat tref hulle my van alle kante,
sonder enige rede val hulle my aan.
4My liefde beantwoord hulle met vyandskap,
en dit terwyl ek nog altyd vir hulle gebid het.
5So vergeld hulle my met kwaad vir goed
en haat vir liefde, en hulle sê:
6“Stel 'n misdadiger aan as sy regter,
laat een wat vyandig is, hom aankla;
7sorg dat hy skuldig bevind word,
laat selfs sy gebed teen hom tel as 'n misdaad.
8Laat sy lewe kort wees
en laat 'n ander sy amp oorneem!
9Mag sy kinders wees word,
sy vrou 'n weduwee!
10Laat sy kinders as bedelaars rondswerf
en tussen die puinhope van hulle huise kos soek.
11Laat die skuldeiser beslag lê op al sy besittings,
laat vreemdes plunder wat hy met moeite bymekaargemaak het!
12Laat niemand aan hom liefde bewys nie,
laat niemand hom die lot van sy kinders aantrek nie.
13Laat sy nageslag uitgeroei word,
laat hulle naam binne een geslag uitgewis wees!
14Mag die Here die ongeregtigheid van sy voorvaders nie vergeet nie,
07
JUN
2am

Dinsdag Oggenddiens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 95
Hy is ons God en ons is sy volk
1Kom, laat ons jubel tot eer van die Here,
laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind,
2laat ons na Hom toe gaan met lof,
laat ons Hom toejuig met lofsange,
3want die Here is die magtige God,
die groot koning oor al die gode.
4Die dieptes van die aarde behoort aan Hom,
die kruine van die berge is Syne.
5Die see is Syne, Hy het dit gemaak;
sy hande het die land gevorm.
6Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer,
kom ons buig,
kom ons kniel voor die Here ons Skepper!
7Hy is ons God en ons is sy volk,
sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg.
As julle vandag maar na Hom wou luister:
8“Moenie hardkoppig wees soos destyds by Meriba,
soos die dag by Massa in die woestyn nie,
9waar julle voorvaders My uitgetart
en my geduld beproef het,
hoewel hulle gesien het wat Ek gedoen het.
10Veertig jaar lank het Ek 'n weersin in daardie geslag gehad,
Ek het gesê: ‘Hulle is 'n moedswillige volk,
hulle wil my paaie nie ken nie.’
11Daarom het Ek in my toorn 'n eed afgelê
dat hulle nooit sou uitkom
by die rusplek wat Ek hulle wou gee nie.”
06
JUN
2am

Maandag Oggenddiens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 19
Die openbaring van die Here is volmaak
1Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.
2Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
3Die een dag gee die berig deur aan die ander
en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.
4Sonder spraak en sonder woorde,
onhoorbaar is hulle stem.
5Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld
en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.
Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.
6As hy stralend begin om sy baan te volg,
is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.
7Aan die een kant van die hemel kom hy op
en aan die ander kant gaan hy onder,
en niks ontkom aan sy gloed nie.

PSALMS 102
U is daar van geslag tot geslag
1Gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Here.
2Here, luister tog na my gebed,
hoor tog my geroep om hulp!
3Moet U tog nie van my afsydig hou
nou dat ek in die nood is nie.
Luister tog na my wanneer ek U aanroep,
verhoor tog gou my gebed,
4want vir my verdwyn die dae soos rook.
My liggaam brand soos vuur,
5ek is verskroei en uitgedroog soos gras,
ek het alle eetlus verloor.
6Ek het net vel en been geword
van al die pyn.
7Ek voel so verlate soos 'n pelikaan in 'n woestyn,
soos 'n uil tussen murasies.
8As ek wakker word,
voel ek soos 'n eensame voël op 'n huis se dak.
9Die dae deur verneder my vyande my.
Dié wat my so verkleineer, gebruik my naam as 'n vloekwoord.
10As is my daaglikse brood;
wat ek drink, is met my trane gemeng,
11want u toorn en u gramskap het my getref,
U het my verwerp en weggegooi.
12Soos 'n skaduwee wat lank word, is my lewe naby sy einde,
ek is soos verdroogde gras.

620 episodes

« Back 25—36 More »