Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
04
OCT

Ukusiza oyisisulu sobhongoza kwezokuxhumana

Ngenze njani ngezingane ezithumela imiyalezo ephazamisanayo kwifoni yami ziphinde zithumele amahebezi angamanga ngami ku facebook? Ekuqaleni ngazama ukubaziba ,kodwa isimo sesidlulele okungangokuthi angisafune kulubhada esikoleni .Labantu bacekela phansi impilo yami!
30
SEP

Ukubuka ngokwebhayibheli-ubumqoka benkonzo yekamero emshadweni

Ngakube inkonzo iseqhulwini kangako emshadweni onempilo? Nakhu okwenza ngibuze. Siyaphikisana nowakwami. Ungitshela ukuthi inkonzo ingcwele yisacramente futhi luyimfihlakalo engcwele, nokuthi imelwe ukuba yindikimba yobudlelwano bethu. Uze asebenzise kwabaseFesu 5:30-32 ukweyamisa lenkulumo yakhe.Angivumi mina,emva kwakho konke ,kuningi okungomshado ngaphezu kwenkonzo .Ngaphandle kwebhayibheli uqobo [1 Khorinte 7:3-5] kubukeka lencwadi iphakamisa ukuthi inkonzo yinto nje yokwenziwa, hhayi into ejulile yokomoya. Nginomuzwa wokuthi kunabazalwane abakholwa sengathi inkonzo isemqoka ngokungaphezu kwezinga izwi eliyisho ngayo. Niyavumelana nami kulokho?
29
SEP

Umsiza kanjani uwakwakho onengcindezi

Ngingamenza kanjani umnyeni wami afune usizo ngengcindezi ebonakala imhlasela? Nginesizathu sokukholwa ukuthi uthwele kanzima kulengxenye, kodwa uyenqaba ukuvuma ukuthi lokhu kungaba liqiniso kumbe ukukuthatha serious lokhu okungikhathazile ngaye. Angazi noma impakamo, ukwesaba, noma okunye okumi endleleni yakhe,kodwa ngiyazi ukuthi lentaba isiqalile ukugingqikela emshadweni nasemndenini wethu. Ngenzenjani?
28
SEP

Ukwakha ikhaya nokubuka kwebhayibheli ukusebenza

Ukuba sekhaya kungenakanjani ngokwebhayibheli eszihlokweni zokusebenza nokufuzula? Ngihlale ngikuthokozele ukuba sekhaya njengonkosikazi nomama ekhaya .Ngabe sengizwa izinkulumo eziningi ngeqhaza lokusebenza okuwumkhiqhizo ngokwecebo likaNkulunkulu ngoluntu.Kusuka lapho sengibe manqika. Ngisebenzisa isikhathi sami ngilungisa ukudla, ngisulana namakhala avuzayo odado,ngisulana nekhishi. Ngokwami ukubona akukho nto engiyilethayo ngokomnotho ,ngakho angazi noma lokusebenza kwami kunaqhaza lini ngami emphakathini. Ngingazigqaja kanjani emsebenzini wami kumbe ngiwubuke ngokwesithombe esikhulu? Futhi uma ngingesiyo ingxenye yawo wonke umuntu, manje futhi umqondo webhayibheli wokuphumula ngokwesabatha ungena kanjani kimi?
27
SEP

Ungqubuzano nabazali ngamalungiselelo omshado

Singabhekana kanjani nokungaba ngamathuba okungavumelani aqhumayo kubazali bami ngomshado wethu ozayo? Bagcizelele ukumelana kokuba khona kwamawayini nokudansa kwi-reception.Mina nozoba ngumkhwenyana wami sizimele ngokwezimali futhi sikulungele ukuzikhokhela thina izindleko zonke zomshado. Nokho lokho kungelungise lenkinga, njengoba uMawami esekucacisile ukuthi ngeke beze bona emshadweni wethu uma kuneziphuzo ezihlohlozayo nemidanso. Eqinisweni lezozinto azikho mqoka kithi. Nokho ngesaba ukuthi uma senzela bona bangagcina besilawula ndlelana thizeni.Senze njani?
23
SEP

Umndeni oxubile ogcina ungophumelelayo

Njengoba ngishada isibili ,ngiwumzali wezingane ezizalwa nezingazalwa yimi,yikuphi engingakwenza ukuba isimo sokungena emndenini oxubile sibe ngesenzeka ngesihle,ezinganeni zami,ezomkami,nawo wonke umuntu othintekayo kulendaba?
22
SEP

Ukuhlobonga nelunga lomndeni

Ngimtshele yini umnyeni wami ngokushelela engaba nakho ngagcina ngiya enkonzweni yekamero nomfowabo phambilini? Kunonyaka kwenzeka lokhu, esikhathini engangibuthaka ngaso. Sobabili naye sabona ku wrong esakwenza ,asabe sisaphinda ukukwenza lokho. Imindeni yethu iyabonana futhi isondelene. Akekho kithi osetshele uwakwakhe. Sibatshele?
21
SEP

Ingane esikhulile esekhaya eshaya inkambiso yabazali

Luhloboluni lwenkambiso yomthetho okumele ulushayele ingane esindala ehlala kwakho ungumzali? Undodakazi wethu oneminyaka ewu 29 uhlala muzi munye nathi. Uyazi ukuthi simiphi ngomshado, njengoba sikholwa yiyona ndlela kuphela yokuya enkonzweni, kodwa inkinga usenyonyobisa isoka lakhe lilale endlini yakhe layikhaya. Ngiyazi ngingemphoqe ukuguqula ingqondo, futhi angifuni ukulimaza ubudlelwane bami naye .Kodwa lokhu kuyasikhathaza. Senze njani ?
20
SEP

Kunini la kungamele uthobe kumnyeni wakho

Kuhloniphekile yini ukuba owesifazane abuze izahlulelo zomkhwenyana wakhe kumbe aphikisane nezinqumo zakhe lakhona ekholelwa ukuthi zi –wrong? Uma kunjalo ,lokho kungena kanjani KwabaseFesu 5: 22, lakhona uPawuli ethi , “Bafazi ,thobelani amadoda enu ,ngokungathi kuseNkosini?” Zikhona izibonelo zamakhosikazi ebhayibhelini ama kulokho?

381 episodes

« Back 13—24 More »