Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
05
JAN

Ukuqondisa Izigwegwe Enganeni Engekho kunyathela kunye

Isihloko sokuqondisa izigwegwe ezinganeni siyisihloko esishisayo kubazali futhi bazizwa bengekho emandleni okubhekana naso. Baningi abazali abangakwazi ukuthi uqondiso oluba nomphumela omuhle lubiza amava amakhulu nokulandelela, futhi uma kungekho ukuma okuqhubekayo ,kugcina izingane zingasenaso isiqinisekiso semingcele yazo
03
JAN

Ubizo luqhathaniswa nokuzinikela emndenini

Njengomlandeli kaKhrestu kumele ukuthembeka okukhulu kwami kube kuphi? Nebala siyazi ukuthi uKhrestu umelwe ukuba luthando lwethu lokuqala, nokho abazalwane abasemsebenzini weNkosi baye babe nokuqophisana nokudonseka kulezizinto ngokumele kube seqhulwini.Ngakube umndeni noma ibandla kuqala, kumbe ibandla kuqala?
31
DEC

Uyalelo lwebhayibheli olungokunikela kunye nokulindelwe KuMaKhrestu

Umyalelo wokunikela nokulindeleke kuMaKhrestu, kungatolikwa ngendlela engesiyo kwesinye isikhathi kumbe kungagqizwa qakala, lakhona AMaKhrestu esimanje ekholelwa wukuthi imithetho eyabekwa nguMose seyishanelwe nguKhrestu, qede wasishiya nemithetho emibili kuphela ukuphila ngayo.Umqondo wokukhipha okweshumi ubukeka ungasenandayo, futhi AMaKhrestu amaningi aye aphike ubumqoka bakho kulezinsuku .Ngokuhlaba umxhwele ukuthi iThestamente Elisha linokuningi elikusho ngokunikela, bese lize liphonsele inselelo labo abangavumelani nokweshumi ngokokufuna ukuma kwabo kwimiyalelo yeThestamente Elisha.
30
DEC
2020

Ukuqonda Ukuzisika Kwalaba asebancane

Ukuzilimaza kwentsha kuyinkinga enkulu futhi kudinga ukubukwa serious kakhulu. Kungakhathalekile ukuthi uzisike kangakanani, kumele kube noxwayiso olunqala ngesizathu eziyimbangela.
29
DEC
2020

UBhekana Kanjani Nokuqhelelana Emshadweni II

Ohlelweni lwethu ezomndeni olwedlule saqala inkulumo ngokuthi ubhekana kanjani nokuqhelelana emshadweni futhi sabuka ukuthi: ukuqinisekisa ukuthi yiyona ndlela efanele ngalesosikhathi,ukuba nohlelo nokuqinisekisa uyazazisa izingane ngokokuhambisana neminyaka yazo. Sifuna namhlanje ukukhuluma ngokuthi uzinakekela kanjani izingane ngokwemizwa yenhliziyo yazo esikhathini sokuqhelelana kanjalo nokuthi zinyathelo zini okumele uzithathe nisaqhelelene.
29
DEC
2020

UBhekana kanjani nokuqhelelana emshadweni I

Baningi abashadile abaxakekile ebudlelwaneni babo, okugcina kubiza ukuthi ukuqhelelana noma isehlukaniso sibe yisiphetho, ukuqeda iminjunju. La ohlelweni ezomndeni sizokhuluma ngesihloko esinzima sokuthi kubhekwana kanjani nokuqhelelana emshadweni, lesihloko simahlandla mabili.
27
DEC
2020

Ukuhuhwa ngubulili-bunye kunye nobuqobo bengasese II

Ohlelweni lwethu ezomndeni oluphambilini besithula isihloko sokuhuhwa ngubulili-bunye futhi sisiza umlaleli wethu ukuba aqonde ukuthi imizwa ayiqondile ukuveza ubuqobo bomuntu nokuthi nabo ubuqobo siqu ngokwamagama ananyekwa kubo ngabantu akumele amiswe kalula nje emphakathini jikelele.
22
DEC
2020

-DELETED- Ukuzilungiselela Ikhaya Eligengqezayo

Uthi bewazi ukuthi kulabo abaneminyaka eko-65 nengaphezulu,izehlukaniso kubo zenyukile kusuka ngo-1990, izizathu zencike kakhulu ekugungquzeni ngabodwa emakhaya. Abazali ngaphakathi ezinhlizyweni bakhetha ukuba ndawonye kuze kube izingane ziyozisebenzela emva kwalokho bese beqala babone ukuthi umshado wabo usengxakini bagcine bephuma kuwo.
22
DEC
2020

Ukuzilungiselela Ikhaya Eligengqezayo

Uthi bewazi ukuthi kulabo abaneminyaka eko 65 nengaphezulu, izehlukaniso kubo zenyukile kusuka ngo-1990, izizathu zencike kakhulu ekugungquzeni ngabodwa emakhaya. Abazali ngaphakathi ezinhlizyweni bakhetha ukuba ndawonye kuze kube izingane ziyozisebenzela emva kwalokho bese beqala babone ukuthi umshado wabo usengxakini bagcine bephuma kuwo.

450 episodes

« Back 13—24 More »