Letiphuma Embiteni - Workers Lily Mine

Tisebenti tasemayini iLily Mine ngase Barberton tivakalise kutemukela tindzaba letimayelana nekuvulwa kwalemayini. Lokhulumela tisebenti Harry Mazibuko utsi nanobe batemukela letindzaba kepha bakhatsatekile ngekutsi lelicebo lalemayini alichazi kutsi itawukhishwa njani le-container layagcibedzeleka netisebenti letintsatfu. Lenhlekelele yenteka eminyakeni lesihlanu leyengcile.