Moremogolo

Ka mehla re tle re bolele ka bohloko bjwa go katwa go ya ka dikanegelo tse ntsi tseo re di kwelego go basadi bao ba ilego ba katwa. Ga se ga ntsi mowe re ilego ra boledisana ka bohloko bja go latofatswa ka kato yeo motho goba monna a sa e tsebego. Bosegong bja lehono re tlo boledisana le monna yowe a re go o latofaditswe ke mogatsagwe ka maitekelo a go kata morwedi wa gagwe yowe e se go wa madi le ge taba yeo e se nnete. Mogatsagwe o gana go tla moyeng eupswa le ge go le bjalo rena re tlo no bolela ka mowe tatofatso ya mohuta wo e ka thubago lapa ka gona.