#OKgonneBjang - Nkamogeleng Matloga

Lekgarebe gotšwa ka nageng ya gešu ya Afrika Borwa, Nkamogeleng Matloga o re go fa lala ga sephethephethe nako le nako ga go senye fela lefau lefau, eupša go ka hlola dikotsi mebileng. Nkamogeleng le mogwera wa gagwe ba tlile ka App yeo e dirago gore motho a adimiše paesekela ge ale ka gare ga sephethephethe, re nyaka go kwišiša gabotse ka App ya gagwe.