Rand Water

Vha Rand Water vhatsivhudza tshitshavha nga vhuthogwa kana u dzhiela nzhele hune phaiphi dza Rand Water dzo gwelwaho hone, izwi hu u itela u musi vhadzulapo vha tshi fhatha mabindu kana nndu dzavho hu sivhe na khombo ya u phamuwa ha dzi phaiphi dza tshinya ndaka kana ha lwozwa matshilo.