Thobalano & Lerato

Re boledišana le ditsebi(dingaka) malebana le mekgwa yeo banna le basadi ba e dirago ka nako ya thobalano, e le go mekgwa ya go latswana le go monana dithong tša bona tša thobalano. Lenaneong la rena re tlo boledišana le ditsebi go nyaka go tseba ka ga tšhireletšego ya seo go ya ka semaphelo. Ge re tla be re theeleditše ditsebi ka taba ye re tli le go kwa kudu ka ga kokwanahloko yeo go thwego ke humanpapilomavirus le ka mowe e ka tsenago batho ka gona ka lebaka la go latswana le go monana dithong tša bona tša thobalano ka nako ya thobalano.