APHA - UMXHOLO

Intlekele yeCovid19 ithwaxe uqoqosho lwehlabathi; kwaye lomeko ifike yambi ngokugqithisileyo kumazwe afana noMzantsi Afrika uhleli unoqoqosho olunkenenkene ,nemingeni eliqela yentlupheko,intswelangqesho nokungalingani. Ukumiswa ngxi kwentshukumo ezithile zoluntu kweli, kuyenze mandundu ngakumbi imeko ,kutshintsha indlela abantu abasebenza ngayo, nto leyo ekhokelele ekonyukeni kwamaxabiso okutya, yaye oko kubeke uxinzelelo kumakhaya amaninzi. Ngo April kulonyaka, uRhulumente ubhengeze intlawulo yesibonelelo,iSocial Relief Distress engamakhulu amathathu anamashumi amahlanu eerandi(R350),isithuba seenyanga ezintandathu kwabo bangaphangeliyo kuphela. Kutshanje umbutho wamalungelo oluntu iBlackSash, ukhuphe ingxelo yophando lwayo olumemelela ukuba urhulumente anike inkxaso mali kubantu abangaphangeliyo abaphakathi kweshumi elinesibhozo namashumi amahlanu anethoba eminyaka ubudala.