ZYK-LIVE COMEDIAN

U-Olwethu Ntaba onguliqhula, umdlali weqonga, imbongi, umculi kwanombhali ubelirharha lakutshanje ukuvela kumakhasi onxibelelwano. UNtaba unothotho loshicilelo lweevideo ezinoburharha nangona zishukuxa imibandela yentlalo edl' umzi efana nokukhalimela uchuku, umona, intlebendwane nezinye, nazikhuphe ngelixesha lokumiswa kweentshukumo ezithile kweli lizwe. Kodwa okwahlukileyo ngoNtaba kukuba uzitshintsha imbonakalo yakhe nesinxibo xa ezakushicilela ezi video. Emnxebeni sibambe u-Olwethu Ntaba, ukuva ukuba ususwe yintoni na ukuze enze olu shicilelo...