ZYK-LIVE NEUROLOGIST

Ugqirha Simphiwe Mandlesilo, ngugqirha wokuqala ontsundu, ukuba ngugqirha ojongene nezigulo zemithambo yentloko i-Neurologist ukutsho, kwiqela loogqirha beli loMzantsi Afrika abafunde kwilizwe laseCuba. Kungoku nje, usebenza kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath Academic, eRhawutini. Le yinzalelwane yaseMbizana, kwiphondo leMpuma Koloni. Uyazidla ngokuba, uphumelele ephuma kwindlala kwaye uzalelwe wakhulela kwimimandla yasemaphandleni, apho kunzima khona ukufikelela kwiinkonzo ezingundoqo. Ukwathi endleleni eya empumelelweni yezifundo zakhe, ukhe wajamelana nomngeni wolwimi olwalusetyenziswa kwizifundo zakhe. Ukuva banzi ngempumelelo yalo gqirha oyi-Neurologist, masimamkele yena ngenkqu uGqirha Simphiwe Mandlesilo…