ZYK-LIVE SUICIDAL AWARNESS

Ngumntu omnye ozibulalayo, kwisithuba semizuzwana engamashumi amane kwihlabathi jikelele. Oku kuvezwe ngumbutho ojongene nabo banoxinezelelo lwengqondo eMzantsi Africa, iSouth African Depression and Anxiety Group (i-Sadag ngamafuphi). I-Sadag ilumkise uluntu ukuba luqaphele abo baneempawu zokuzibulala, kwaye bafune uncedo. Nanjengoko kule veki kuphawulwa usuku lokuthintela ukuzibulala kwabantu kwihlabathi, iWorld Suicide Prevention Day, iinkcukacha manani ezikhutshwe ngumbutho wezempilo kwihlabathi, iWHO ngamafuphi, zibonakalisa umfanekiso oxhalabisayo. Ngokutsho kwe-WHO, kubantu abangaphaya kwamakhulu asibhozo amawaka (800 000) abazibulalayo ngonyaka kwihlabathi, umyinge wamashumi asixhenxe anethoba ekhulwini (79%) kweli nani, ngabantu abaphuma kumazwe anjengoMzantsi Afrika, ingakumbi abantu abaneminyaka elishumi elinesihlanu ukuya kutsho kwiminyaka elishumi elinesithoba ubudala (15-19 age group). Ukuva banzi ngoku, masincokole nengcali efundele ngokusebenza kwengqondo, uAkhona Mahlutshana nosuka kwi-Swana & Swana Psychologists…