APHA - UMXHOLO

Isebe lekhuseleko loluntu kwiphondo leMpuma Koloni lithumele iqela leengcali kwinkundla kamantyi yaseNgcobo ukuba liyokuqwalasela ukukhutshwa kwamadokethi aphathelene nodushe olusekelezelwe kwisini kumqulu wamatyala. Oku kuza nanjengoko kukho ukonyuka kweziganeko zokuxhatshazwa kunye nokubulawa kwamanina nabantwana kwilizwe jikelele,kwaye nephondo leMpuma Koloni lelinye lamaphondo abandakanyekayo kulomba.