APHA - UMXHOLO

Ibhunga lamaphondo epalamente iNCOP ngamafuphi, belivule iqonga lokuxoxa ngemiba yoomasipala boMzantsi Afrika phantsi komxholo othi "Ensuring capable and Financially Sound Municipalities" kusetyenziswa ubuxhakaxhaka balemihla. Ezingxoxo bezibanjwe ukusuka ngomhla wesibhozo kuSeptember zaqukunjelwa namhlanje. Eminye yemiba ebixoxwa kulendibano, zingxaki ezichaphazela oomasipala, nobunkokheli koomaspala beli phakathi kweminye.