Diagametse

Re bala lengwalo la mosadi yowe a re go lapa la gagwe le thubjwa ke mosadi yo mongwe yowe a na go le ngwana le mogatšagwe. Sa go makatša mosadi yo wa mokaola o re le yena o nyaka gore monna yo a mo nyale. Re tlo boledišana le monna le mosadi ba ba kgakganago ka lapeng ka taba ye ka kholofelo ya go tlo kwa gore naa wena motheeletši o ka ba thuša bjang.