APHA - UMXHOLO

Inkulubaphathiswa yephondo leMpuma Koloni u-Oscar Mabuyane, ithi ukuhla kwamanani olosuleleko yintsholongwane iCovid-19, zindaba ezimnandi kurhulumente wephondo, azakutsho abenako ukumilisela ezona zinto ziphambili eburhulumenteni. UMabuyane uthi baneenjongo zokuvuselela uqoqosho lweliphondo nanjengoko inyanga kaSeptember ibekelwe bucala ukuphakamisa ukhenketho. Woleke ngelithi icandelo lokhenketho kweliphondo lelona ubunkokheli bakhe obufuna ukusebenzisa lona ngamandla ukuvuselela uqoqosho lweliphondo. UMabuyane usungule inkqubo yenyanga yezokhenketho nanjengoko eli lithwaxeke mpela yintlekele yeCOVID-19. Amaziko embali kunye neendawo zokutyelela zibethakele mpela kweli leMpuma Koloni . Abakhenkethi bebedla ngokuthontelana kweliphondo lityebileyo yimbali kaMadiba phakathi kwezinye, kulonyaka khange baluthi cakatha ngenxa yale ntlekele.