ZYK-LIVE DEAF FRIDAYS

Urhulumente wephondo laseMpuma Koloni, ebambisene nebhodi ejongene nolwimi lweenkobe eMzantsi Afrika, iPan South African Language Board (i-PanSalb ngamafuphi), usungule inkqubo yokufundisa ngokuthetha ngezandla, i-Deaf Awareness Fridays izolo, ngelokuzama ukuphuhlisa ulwazi ngolwimi lokuthetha ngezandla. Iinjongo zeliphulo le-Deaf Awareness Friday, kukuphawula iSouth African Sign Language (SASL), ngengolwimi lokuqala labantu abangakwaziyo ukuthetha kweli lizwe, kwanokulwa ukuxhatshazwa kwabantu abangakwaziyo ukuthetha ngomlomo. Ukuva banzi ngoku, masamkele uMphathiswa wezemiDlalo, ulonwabo, ubugcisa nenkcubeko, eMpuma Koloni, uFezeka Nkonyeni…