ZYK-LIVE KHULASANDE

Umbutho oxhasa abantwana kwezemidlalo, iKhulasande Sports Development, usungule iphulo iWonder Kids, nejolise ekuxhaseni abantwana kwimidlalo yabo, nakwezinye iitalente ababalasele kuzo ngokubanzi. Eliphulo, ligxile kumasipala iNelson Mandela Bay, eAddo, nakwezinye iingingqi ezingqongileyo, kwiphondo leMpuma Koloni. Lo mbutho waqala ukusebenza ngonyaka ka-2016, kwaye ugxile ngamandla ekuxhaseni abantwana abaziimbaleki, ngezixhobo zemidlalo, inkxaso-mali, kwanezinye iimfuno ezingundoqo kwezemidlalo. Ukuva banzi ngoku, emnxebeni sibambe uThobela Thoba ophuma eKhulasande Sports Development, nongumququzeleli wephulo iWonder Kids, uThobela Thoba…