ZIBUZWA- ANC EC

Abalelwa kumashumi amabini anesixhenxe amalungu e-ANC eMpuma Koloni ajongene nenkqubo yoluleko okanye abanamatyala asenkundleni. Kusenjalo isihlanu kwaba ngamalungu esigqeba solawulo kurhulumente kweli phondo. I-ANC ingqinile ukuba inkulu-baphathiswa nekwangusihlalo walombutho kweli phondo u-Oscar Mabuyane uhlanjiwe kuphando lhombutho ubulenza ngakuye.... Phulaphula isithethi se ANC kwiphondo leMpuma Koloni uLoyiso Magqashela