ZIBUZWA- EDU NAPTOSA

Nanjengoko isebe lemfundo esisiseko lisithi likulungele ukuhlalela iimviwo ezihlakulela ukuphela konyaka, imibutho yootitshala kunye neebhodi zezikolo, iphakamise inkxalabo isithi abafundi bona abakakulungeli ukuhlalela ezimviwo ngoMvulo weveki ezayo....Nali udliwano-ndlebe nesebe liphendula kwinkxalabo ze Naptosa....