APHA - UMXHOLO

Umongameli uCyril Ramaphosa ucacise izihlomelo ezenziwe kwimithetho ejolise ekuqubisaneni nengxaki yoMzantsi Afrika yodushe olusekelwe kwisini kunye nolunye ulwaphulo mthetho olunodushe. Lemithetho iquka i Domestic Violence Act, iCriminal and Related Matters Amendment Bill, kunye neNational Register for Sex Offenders. Kwimbalelwano yakhe ephuma rhoqo ngeveki, umongameli uRamaphosa uthe lemithetho sihlomelo mithathu yenzelwe ukuvala umsantsa ovumela abophuli mthetho basinde ekutshutshisweni kwaye isebenze ngokugqibeleleyo ukuncedisana namalungelo amanina nabantwana. Umongameli ukwavakalise ukuba eyona nto ibuhlungu kukuba uninzi lwabantu abangamaxhoba okuxhatshazwa, alusenathemba kwinkqubo yobulungisa yeli.