Diagametse

Re le anegela ka ditaba tša mosadi wa mengwaga ye masometharo wa go dula Dobsonville yowe a re go o na le mengwaga ye meraro a nyetšwe mme sa go mo makatša ke gore rangwane wa bana ba gagwe yowe a ilego a ratana le yena pele a tlo nyalwa ke mogoloagwe o mo nyaka mapai le ge a nyalane le mogoloagwe. Mosadi yo o tšhaba go botša ba ga bo mogatšagwe le ba gabo.