Diagametse

Kgweding ye ya basadi go Moremogolo re tlo ba re boledišana le mosadi yowe a nyakago go tlo re anegela ka leeto la gagwe la go hloka ngwana ka lenyalong, le go re botša ka thekgo yeo a ilego a e hwetša go tšwa go mogatšagwe, ba bogadi, ba lapa la gabo le go tšwa go mogatšagwe go fihla a hwetša ngwana. #SheIsPower