Employee of the week - Duduzile Dladla

Igama lami nguNonsikelelo Dladla waKwamakhutha unsebenzi oqavile umama wami uDuduzile Dladla onguNesi Albert Luthuli Hospital.
Indlela awuthanda ngayo umsebenzi sike sithi sihleli sisajabulele ukuba naye lungene ucingo iziguli zifona zibuza ungena nini.
Besinokumdlalisa kuqala Covid19 lockdown sithi "phela wena uwena oyiEssential worker" indlela awuthanda ngayo umsebenzi wakhe akakaze aphumule wagcina ngonyaka odlule ngaboAugust bekumele aphumule ngoJune ngeshwa kwangalunga uyadingeka emsebenzini sakhala sazithulisa ngoba mevuka uvuka ayokwenza into emthokozisayo asigqugquzele kuthi nathi singalilahli ithemba,asilandele nje amaphupho ethu.