Lešitaphiri

Lapa le re ka Labohlano ke ge bookelo bo ba tsebiša gore tatagolona o hlokagetše ka Covid-19 mme ka go re yalo ba latele magato a go boloka bahu ba ba bjalo ka nako ya poloko. Sello se se golo sa lapa ke gore bjale ge ba eya bookelong go ya go nyaka go tseba ka botlalo gore naa go šadile go direga eng ka tatagobona yowe a hlokagetšego letšatšing lona leo ba mmonego a phela, le gona ka morago ga dipego tšeo di phošagetšego tša gore o hlokagetše, ba bookelo ba gana go bolela le bona go ba fa dikarabo tša seo se šadilego se direga.