#ThutoKaCorona

Moo nakong ya leuba la Covid 19, mafelo ao a bego le palogodimo ya batho ba go phela ka HIV le TB ba phela ka go rengwa ke hlogo ya go dula ba sa tsebe ye ntsho le šweu, bjalo The South African National Aids Council (SANAC) e kgopetši gore go be le mekgwa ya go tliša tshedimošo go batho ba go phela ka mathata ao ka mokgwa ya digithale, theeletša ge re boledišana le Molaodi mogolo wa SANAC elego Rev Zwoitwaho Nevhutalo.
#ChooseLife #Covid19