Diagametse

Re sala morago Diagametse tsa bekeng ya go feta ge re be re bolela le lekgarebe leo le boletsego gore warrago lona o be a robala le lona. Re bile le ditsebi tseo di boletsego gore thobalano yeo e be e le kato. Ka ge re tseba gore lekgarebe leo le tshabile go ba botsa ka gae ka ga ditaba tseo go fihla bjale, kudu ka ge warrago lona e le motsebalegi, bosegong bja lehono re tlo nyaka go kwa dikgopolo tsa gago motheeletsi malebana le seo lekgarebe le le swanetsego go se dira go fetisa taba ye moyeng wa lona.