MULAEDZA WA VHEGE (Dr Muligwe )

Maambele aya ri a a divha, nahone a si maambele maswa. Ri di pfa vhunzhi ha vhathu vha tshi ri : “Kondelelani zwi do fhela”, “ U kondelela hu disa dakalo”, “Zwithu zwi tou kondelelwa”, na zwinwe-vho zwinzhi zwinzhi. Naa hone Bivhili iri mini musi ri tshi sedza U kondelela honohu.
Nga Lavhuna la 7 Shundunthule 2020, nga 09h30, kha ri tangane na Vho Dokotela TS Muligwe kha mbekanyamushumo yashu ya Mulaedza wa Vhege.