Vhutanzi : TSHANDA TSHA MUDZIMU NDI TSHIHULWANE :

Gibson Azwidohwi wa ngei Ha Mutsha o tangana na mafhungo a pfisaho vhutungu nahone a shushaho. Uya nga kuvhonele kwawe kwa zwe zwa itea, ho shuma tshanda tsha Mudzimu kha vhutshilo hawe. Linwe duvha Gibson na khonani dzawe vho ima vhengeleni lituku henefha ha Mutsha, vho mbo di rwiwa nga ndadzi, fhedzi ene a si huvhalese. Munwe wa dzikhonani dzawe o mbo di lovhela henefho.
Linwe duvha hafhu, tshiendedzi tshe’ Gibson a vha o tshi namela, tsho kwamea kha khombo khulu, vhathu vha huvhala ngamaanda, na ene-vho a huvhala. Gib son un a fulufhelo lauri na henefho ho thusa tshanda tsha Mudzimu u mu phulusa.
Vhutanzi hawe ha namusi ndi ha u livhuwa zwe’ Mudzimu a mu phulusa khazwo.