Ithini Na Le Nto

Kusasa endleleni eya evenkileni kuhamba uSkhulu noNosiseko – uSkhulu ubuza ukuba eza mpahla zisevenkileni uzithenge ngaliphi ixesha – uyamhleka omnye esithi ukubuya kwakhe kuLwesine ufike ethengise 3 yonke kodwa kukhona ambuza ngoku ukuba uzithenge nini – uyacaphuka uSkhulu uNosiseko abokukhe aphendule umbuzo