Nombulelo Khathi Founder – Londimpilo Foundation on #SisonkeDrive (26 Feb 2020)

Namuhla sibheka ukuthi luyini uthando ukuze abantu bakwazi ukuzithathela izinqumo ngobudlelwane abakubo ngoba bayaqonda ukuthi luyini uthando nokuthi bafisa ukuthandwa kanjani.
Abantu baba nemibuzo efana nokuthi kumele ngiphume yini kulobudlelwane ngenxa yezizathu abazibekayo kodwa uma umuntu ubeqonda ukuthi luyini uthando, lichaza ukuthini kuyena nokuthi uma nithi niyathandana kumele niphathane kanjani angakwazi ukuziphendulela imibuzo anayo.