Vhutanzi ha Vho Solomon Mathase

Vho Solomon Mathase vho nea vhutanzi nga Swondaha ya la 02 February 2020. Ili lo vha li duvha lavho la mabebo. Vho Mathase vho vha vha tshi khou amba nga ha u Phuluswa havho. Vho bva kha vhutshilo ha muthu a sa londiho, we a vha a tshi langwa nga zwikambi, vha fhedza vho no vha muthu wa kereke. Namusi Vho Mathase vho nea vhutshilo havho Mudzimu nahone vha khou diphina.