Episode 2621

#Mahlakung –Rethabile o sola Tumi ge a mmotša gore ga a na nnete ya gore o tšweletše dithutong tša gagwe ka ge ba se ba hlwa ba eya go tšea dipoelo tša gagwe sekolong.Rethabile o mo fetola gore o ka se bjale motamati wa enywa matsapane. Naa morutwana goba moithuti a ka tseba gore o atlegile goba o šitilwe dithutong go ya le ka fao a ikwelego ka gona ge a be a ngwala dihlahlobo?