Employee of the week

Mr Xolani Ndlovu

"Hello sya no Selby igama lami ngingu CNDO SHABALALA ngishadele kwandlovu ngicela ukuphakamisa umyeni wam xolani Powell ndlovu osebenzela e premier(bleu ribbon) usebenza ngokukhulu ukuzikhandla futhi nama customers akhe amthanda ngendle emangalisayo lokho ngiye ngikubone uma ethathe sick leave amfonela now and then futhi akusiye umuntu othanda ukulova ngoba uyawthanda kakhulu umsebenzi wakhe kwala noma ngithi ngicela uthathe I leave uzoba umuntu opromisayo ukuthi uzoyithatha kodwa angaze akwenze lokho kuze kufike ekutheni ayadliwa amalanga akhe e leave emsebenzini futhi angeke akusukumele lokho into azokutshela yona ukuthi azobakhona amanye amalanga futhi kodwa into engizwisa noma engiphatha kabi ukuthi abaphathi bakhe abakuboni lokho Ngyabonga" (Sindi Shabalala)