Mr Madoda Dopla Kota -Lukhanyo Memorial Soccer Tournament

Izakube iyitumente yebhola ekhatywayo eThornhill ngomhla 29 November – 1 December. Letumente yenziwa egameni lenkwenkwana engasekhoyo neyasutywa kukufa kwingozi yemoto.
Iinjongo zayo kukufundisa nokulumnkisa ngokuqhuba ngokungakhathali naphantsi kweempembelelo zotywala.
Iqalwe kunyaka ophelileyo ngamaqela asi 8 kwaye andile azakukhuphisana kulonyaka ali 16.....