Episode 2600

Monica o botša Moruti Kgole gore go nale malapa a mangwe ge a dira meletlo ga nke go tlala go swana le a mangwe go swana le ka fao go bego go tletše ka gona ga Lethebe.Naa ke nnete gore batho ba hlaola malapa go ya le ka maemo a bona ge ba eya meletlong goba Monica o ntšha phefo ka ganong?