SAKHA ILIMI LETHU

Kunomehluko omncani khulu esenzweni sokuvala nokuvula. Siqala ihlathululo yamagama akhambisana nokuvala nokuvula ukuthi asetjenziswa nakutheni.

Isibonelo:
UKUGUBUZESA - Kuvalela okuthile kube ngaphakathi kwento okuvalwe ngayo
UKUSIBEKELA - Kubeka phezulu ukuvalela okungaphakathi