Episode 2594

#Mahlakung –Matsheko o ntšhitše diaparo kamoka tšeo a bego a di šomiša nakong ya ge a be a ratana le Mojela le Jonjon, le dimpho kamoka tšeo a bego a di filwe, go yo fana ka tšona le go fiša tše dingwe ka ge a re o nyaka go thoma bophelo bjo boswa.Naa ke tshwanelo gore a dire bjalo, goba go diragale eng?