Dijo tse di ka go go thusang gore pene ya gago e kwale sentle

Bontsi jwa bo Rre ba itsi go kgetlha morogo, ebile rotlhe re o kgetla ka mekgwa e e farologanong. Mme ka nako tse dingwe re nale go felelwa ke maatla mo tseleng ele ka ntlheng ya mabaka a a farologaneng. Gompieno re lebelela seabe sa dijo tseo re dijang tsatsi le letsatsi. Tomaeza le Ika ba buisana le dietician Neo Maleka ka mokgwa wa dijo tsedi maleba goka go thusa go oketsa lobela ka nako ya thobalano.